Projekt

Maja Koszyńska Open Transport

 

realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 1. – Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur RPWM.01.00.00,

Działania 1.4 - „Nowe modele biznesowe i ekspansja”,

Poddziałania 1.4.4 -„Internacjonalizacja MŚP,

Tytuł realizowanego projektu: „Ekologistyka otwarta na Świat”

 

Celem projektu jest wdrożenie nowego modelu biznesowego w celu umiędzynarodowienia produktu jakim jest kompleksowa usługa: odbioru, transportu i zagospodarowaniu odpadów neutralnych z europejskiej zielonej listy odpadów wraz z uzyskaniem zezwoleń na przechowywanie i na przewóz odpadów.

 

Wartość projektu: 247.390,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 170.520,00 PLN

 

 

                                                                                             

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 1. – Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur RPWM.01.00.00,

Działanie RPWM.01.04.00 Nowe modele biznesowe i ekspansja,

Poddziałania RPWM.01.04.04 Internacjonalizacja MŚP,

Tytuł realizowanego projektu:

„Ekologistyka otwarta na Świat.”

 

Maja Koszyńska Open Transport                                                                                        Elbląg, dn. 07.08.2019r.

ul. Stanisława Sulimy 1

82-300 Elbląg

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający

Maja Koszyńska Open Transport                                                                                       

ul. Stanisława Sulimy 1

82-300 Elbląg

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi:

I.              doradztwa wdrożeniowego

 

Przedmiot zamówienia powinien spełniać określone poniżej zadania:

I. Doradztwo wdrożeniowe:  usługa doradcy zewnętrznego w zakresie analizy i specyfikacji wymagań nowej grupy odbiorców, projektowania rozwiązań sprzedażowych, analizy rynków, doradztwo w zakresie wyboru narzędzi sprzedażowych dostosowanych do nowych rynków zbytu, a w szczególności:

1.  Doradztwo w zakresie wdrożenia  usługi stanowiącej doradztwo transportowe w zakresie uzyskiwania zezwoleń na transgraniczne przemieszczanie odpadów w krajach Unii Europejskiej dla firm transportowych z krajów : Austria , Bułgaria , Czechy , Francja , Niemcy , Włochy , Łotwa , Litwa , Słowacja. Usługa obejmować powinna w swoim zakresie:

  1. Specyfikacja i analiza wymagań nowej grupy odbiorców
  2. Zaprojektowanie rozwiązań sprzedażowych
  3. Analiza rynku
  4. Wybór odpowiednich narzędzi sprzedażowych

2. Doradztwo w zakresie wdrożenia usługi odbioru i transportu odpadów neutralnych z europejskiej zielonej listy dla firm produkujących odpady z krajów  Austria , Bułgaria , Czechy , Francja , Niemcy , Włochy , Łotwa , Litwa , Słowacja. Usługa obejmować powinna w swoim zakresie:

  1. Specyfikacja i analiza wymagań nowej grupy odbiorców
  2. Zaprojektowanie rozwiązań sprzedażowych
  3. Analiza rynku
  4. Wybór odpowiednich narzędzi sprzedażowych

 

3. Kody CPV przedmiotu zamówienia

73220000-0 Usługi doradcze w zakresie rozwoju

 

 

4. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert oraz opisem sposobu przyznawania punktacji.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

 

a) całkowita cena netto za zakup usługi  – waga 100 pkt.

Liczba punktów w kryterium „Całkowita cena netto za zakup usługi” przyznawana będzie wg poniższego wzoru:

Pa= Cmin/ Ca x 100 pkt,

gdzie: Pa- liczba punktów dla oferty nr „a” w kryterium „całkowita cena netto za zakup usługi”, Cmin- najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów, Ca- cena całkowita oferty „a”.

Maksymalna ilość punktów:100 pkt.

               

5. Miejsce i sposób składania ofert

Dopuszcza się złożenie oferty osobiście, kurierem, pocztą do siedziby firmy, na adres: Maja Koszyńska Open Transport, ul. Stanisława Sulimy 1; 82-300 Elbląg  lub drogą mailową na adres: p.koszynski@ekologistyka-24.pl

 

6. Termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 16/08/2019r.

Liczy się godzina i dzień wpływu oferty, a nie dzień jej nadania bądź sporządzenia. Oferty złożone po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

7. Rozstrzygnięcie postępowania

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 19/08/2019r.

Informację o wynikach postępowania Zamawiający zamieści w bazie konkurencyjności. 

 

8. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego

Paweł Koszyński tel. +48 519 516 869 mail: p.koszynski@ekologistyka-24.pl

 

9. Termin realizacji umowy

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie z zawartą umową.

 

10. Miejsce realizacji zamówienia

Siedziba Zamawiającego, tj. ul. Stanisława Sulimy 1; 82-300 Elbląg 

 

11. Informacja na temat wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów :

a. zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo,

b. osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub z osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia powyższego Oferent złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

12. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający wyznacza warunki udziału w postępowaniu:

Wszystkie konsultacje i spotkania informacyjne związane ze świadczeniem usługi doradztwa wdrożeniowego dotyczące przedmiotu postępowania ofertowego muszą odbywać się w siedzibie Zamawiającego. Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą oświadczenia potwierdzającego że usługi będą świadczone w siedzibie Zamawiającego.

 

13. Sposób opisu oferty

Oferta musi zawierać datę jej sporządzenia i datę obowiązywania. W ofercie należy podać cenę netto w walucie PLN.

 

W przypadkach gdy okaże się to niezbędne, Zamawiający ma prawo zwrócić się do Oferenta z prośbą o udzielenie dodatkowych wyjaśnień do złożonej oferty i/lub dostarczenia dodatkowych dokumentów.

 

14. Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 Oświadczenie o braku powiązań

 

 

Z poważaniem,

Maja Koszyńska Open Transport 


 

OŚWIADCZENIE

O BRAKU POWIĄZANIA OSOBOWEGO I/LUB KAPITAŁOWEGO

 

Oświadczam, że nie istnieją powiązania kapitałowe i/lub osobowe pomiędzy Zamawiającym:

Maja Koszyńska Open Transport                                                                                       

ul. Stanisława Sulimy 1

82-300 Elbląg

 

a Oferentem:

 

 

………………………………………………………….

nazwa firmy oferenta

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem (zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

 

 

………………………………..…………………………….

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta)


Maja Koszyńska Open Transport                                                              Elbląg, dn. 19.08.2019r.

ul. Stanisława Sulimy 1

82-300 Elbląg

 

 

 

 

Informacja o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia i wyborze Wykonawcy

 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w trybie zapytania ofertowego z dnia 07.08.2019r. na zakup usługi doradztwa wdrożeniowego udokumentowanego protokołem postępowania o udzielenie zamówienia, najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma Grupa Impetum Sp. z o.o., która została wybrana jako wykonawca.

 

 

 

Zamawiający

Maja Koszyńska Open Transport

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.