Projekt

Maja Koszyńska Open Transport

 

realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 1. – Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur RPWM.01.00.00,

Działania 1.4 - „Nowe modele biznesowe i ekspansja”,

Poddziałania 1.4.4 -„Internacjonalizacja MŚP,

Tytuł realizowanego projektu: „Ekologistyka otwarta na Świat”

 

Celem projektu jest wdrożenie nowego modelu biznesowego w celu umiędzynarodowienia produktu jakim jest kompleksowa usługa: odbioru, transportu i zagospodarowaniu odpadów neutralnych z europejskiej zielonej listy odpadów wraz z uzyskaniem zezwoleń na przechowywanie i na przewóz odpadów.

 

Wartość projektu: 247.390,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 170.520,00 PLN

 

 

                                                                                             

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 1. – Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur RPWM.01.00.00,

Działanie RPWM.01.04.00 Nowe modele biznesowe i ekspansja,

Poddziałania RPWM.01.04.04 Internacjonalizacja MŚP,

Tytuł realizowanego projektu:

„Ekologistyka otwarta na Świat.”


Maja Koszyńska Open Transport                                                                                        Elbląg, dn. 21.10.2019r.

ul. Stanisława Sulimy 1

82-300 Elbląg

                                                                                        

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający

Maja Koszyńska Open Transport                                                                                       

ul. Stanisława Sulimy 1

82-300 Elbląg

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi:

I.                              promocja projektu

 

Przedmiot zamówienia powinien spełniać określone poniżej zadania:

I. Promocja projektu: działania promocyjno-informacyjne przeprowadzane drogą elektroniczną m.in. pozycjonowanie stron, google adwords, kampanie promocyjne na branżowych stronach www., a w szczególności polegające na:

a) pozycjonowaniu organicznym strony (SEO) tak aby znajdowała się ona na pierwszych stronach wyszukiwarki google po wyszukiwanych hasłach „transport odpadów”, „zezwolenie na transport odpadów” oraz „pozwolenie na transport odpadów” odpowiednio dla wersji językowych każdego z krajów: Austria, Bułgaria, Czechy, Francja, Niemcy, Włochy, Łotwa, Litwa, Słowacja.

b) przygotowanie oferty graficznej dopasowanej do kampanii mailingowej oraz przeprowadzenie kampanii mailingowej skierowanej do grupy odbiorców w krajach: Austria, Bułgaria, Czechy, Francja, Niemcy, Włochy, Łotwa, Litwa, Słowacja. Kampania musi obejmować stworzenie grup docelowych składających się minimum z 300 adresów mailowych na dany kraj.

c) stworzenie profilu Facebook business oraz poprowadzenie kampanii reklamowej skierowanej do grupy odbiorców w krajach: Austria, Bułgaria, Czechy, Francja, Niemcy, Włochy, Łotwa, Litwa, Słowacja.

d) przygotowanie kampanii google adwords opartej o reklamy dynamiczne oraz reklamy w sieci wyszukiwania dla odbiorców w krajach: Austria, Bułgaria, Czechy, Francja, Niemcy, Włochy, Łotwa, Litwa, Słowacja. Kampania musi uwzględniać słowa kluczowe powiązane z usługą w dopasowaniu ścisłym oraz przybliżonym. Kampania musi być połączona z narzędziami analizy pozwalającymi na bieżąco oceniać jej skuteczność.

e) przeprowadzenie dodatkowych form promocji projektu powstałych podczas doradztwa wdrożeniowego tj.: przygotowanie minimum 10 artykułów content marketingowych, które wykorzystane będą do reklamy na portalach branżowych.

 

3. Kody CPV przedmiotu zamówienia

79300000-7 Badania rynkowe  i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka

79340000-9 Usługi reklamowe i marketingowe

 

4. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert oraz opisem sposobu przyznawania punktacji.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

 

a) całkowita cena netto za zakup usługi  – waga 100 pkt.

Liczba punktów w kryterium „Całkowita cena netto za zakup usługi” przyznawana będzie wg poniższego wzoru:

Pa= Cmin/ Ca x 100 pkt,

gdzie: Pa- liczba punktów dla oferty nr „a” w kryterium „całkowita cena netto za zakup usługi”, Cmin- najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów, Ca- cena całkowita oferty „a”.

Maksymalna ilość punktów:100 pkt.

               

5. Miejsce i sposób składania ofert

Dopuszcza się złożenie oferty osobiście, kurierem, pocztą do siedziby firmy, na adres: Maja Koszyńska Open Transport, ul. Stanisława Sulimy 1; 82-300 Elbląg  lub drogą mailową na adres: p.koszynski@ekologistyka-24.pl

 

6. Termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 29/10/2019r.

Liczy się godzina i dzień wpływu oferty, a nie dzień jej nadania bądź sporządzenia. Oferty złożone po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

7. Rozstrzygnięcie postępowania

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 31/10/2019r.

Informację o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej oraz prześle mailowo do Oferentów składających oferty w przedmiotowym postępowaniu.

 

8. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego

Paweł Koszyński tel. +48 519 516 869 mail: p.koszynski@ekologistyka-24.pl

 

9. Termin realizacji umowy

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie z zawartą umową.

 

10. Miejsce realizacji zamówienia

Siedziba Zamawiającego, tj. ul. Stanisława Sulimy 1; 82-300 Elbląg 

 

11. Informacja na temat wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów :

a. zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo,

b. osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub z osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia powyższego Oferent złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

12. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie wyznacza warunków udziału w postępowaniu.

 

13. Sposób opisu oferty

Oferta musi zawierać datę jej sporządzenia i datę obowiązywania. W ofercie należy podać cenę netto w walucie PLN.

 

W przypadkach gdy okaże się to niezbędne, Zamawiający ma prawo zwrócić się do Oferenta z prośbą o udzielenie dodatkowych wyjaśnień do złożonej oferty i/lub dostarczenia dodatkowych dokumentów.

 

14. Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 Oświadczenie o braku powiązań

 

 

Z poważaniem,

Maja Koszyńska Open Transport   

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego na zakup usług:

1.            Promocja projektu

 


OŚWIADCZENIE

O BRAKU POWIĄZANIA OSOBOWEGO I/LUB KAPITAŁOWEGO

 

Oświadczam, że nie istnieją powiązania kapitałowe i/lub osobowe pomiędzy Zamawiającym:

Maja Koszyńska Open Transport                                                                                              

ul. Stanisława Sulimy 1

82-300 Elbląg

 

a Oferentem:

 

 

………………………………………………………….

nazwa firmy oferenta

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem (zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

………………………………..…………………………….

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta)Maja Koszyńska Open Transport                                                                                Elbląg, dn. 07.11.2019r.

ul. Stanisława Sulimy 1

82-300 Elbląg

 

 

 

 

Informacja o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia i wyborze Wykonawcy

 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w trybie zapytania ofertowego z dnia 21.10.2019r. na zakup usługi promocja projektu, udokumentowanego protokołem postępowania o udzielenie zamówienia, najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma Performance Media Poland Sp. z o.o., która została wybrana jako wykonawca.

W związku z wycofaniem się z realizacji zamówienia przez firmę Performance Media Poland Sp. z o.o., do realizacji usługi promocji projektu została wybrana firma Soluma Interactive Grzegorz Wiśniewski, która przedłożyła drugą w kolejności najkorzystniejszą ofertę.

 

 

 

Zamawiający

Maja Koszyńska Open Transport

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.