Pozwolena A1

30 marca 2019 – przedsiębiorco, zapamiętaj tę datę

Według dokumentu, opublikowanego na stronie Komisji Europejskiej, z chwilą wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE nie będzie możliwe eksportowanie pewnych towarów z kontynentu na Wyspy. Wszystko przez zapis w prawie unijnym, na mocy którego zabrania się eksportu towarów do krajów trzecich. Co to w praktyce oznacza?

Dokument o którym mowa to dyrektywa 1013/2006 o przewozie odpadów, natomiast wspomniany wyżej zapis dotyczy eksportu odpadów komunalnych (kod 20 03 01), przeznaczonych do utylizacji lub odzysku. Wyjątek ma stanowić sytuacja, w której docelowy kraj jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) lub sygnatariuszem Konwencji Bazylejskiej.

Zakaz eksportu wymienionych odpadów zacznie obowiązywać z dniem 30 marca 2019, wyznaczonym na formalne wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Jednocześnie możliwy będzie import odpadów z krajów trzecich do Wspólnoty, regulowany również zapisami w dyrektywie 1013/2006 i Konwencją Bazylejską.

Przepisy przewidują również, że jeśli odzysk lub recykling odpadów, wygenerowanych w UE odbywał się będzie poza jej granicami to nadal kraje, z których one pochodzą będą mogły uwzględnić je w swoich zestawieniach na rzecz realizacji planów recyklingowych. Dotyczyć to będzie  w szczególności eksportu:

  • Odpadów WEEE (elektroodpadów) – ich odzysk lub recykling na terenie Wielkiej Brytanii nadal będzie brany pod uwagę i wliczany do realizacji postanowień dyrektywy 2012/19/EC o ile będzie zgodny z wytycznymi, ujętymi we wspomnianym dokumencie
  • Zużytych baterii i akumulatorów – o ile ich zagospodarowanie na terenie Wielkiej Brytanii zgodne będzie z zapisami dyrektywy 2006/66/EC i Rady UE z 6 września 2006 o bateriach i akumulatorach i zużytych bateriach i akumulatorach
  • Odpadów komunalnych, przygotowywanych do odzysku i recyklingu oraz eksportu odpadów budowlanych, przeznaczonych do odzysku i recyklingu lub innych materiałów, odzyskiwanych w instalacjach na terenie Wielkiej Brytanii, pod warunkiem, że prowadzone działania będą odbywały się w zgodzie z przepisami unijnymi, w tym z dyrektywą 2008/98/EC i Rady z 19 listopada dotyczącej odpadów oraz dyrektywy 1013/2006, zwłaszcza z artkułem 49 (2) tegoż dokumentu.
  • Opakowań i odpadów opakowaniowych; działania, zmierzające do ich odzysku i recyklingu na Wyspach winny być zgodne z ustaleniami dyrektywy 94/62/EC z 20 grudnia 1994 o odpadach opakowaniowych oraz, a może w szczególności, z dyrektywą 1013/2006, uwzględniając zwłaszcza artykuł 49 (2).
  • Aut wycofanych z użytku, jeśli gospodarowanie powstałymi wówczas odpadami odbywa się w zgodzie z normami, przyjętymi w dyrektywie 2000/53/EC z 18 września 2000, dotyczącej aut wycofanych z eksploatacji. Podobnie jak w przypadkach wymienionych powyżej także i w tym obowiązywać będzie również artykuł 49 (2) dyrektywy 1013/2006

Źródło

Zobacz komentarze

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Dyskusja

  • guzeq

    Czyli niby brexit ale jakby go nie było, skoro przepisy unijne nadal będą w mocy. Ciekawe jak to wyjdzie w praniu

Przewoźnicy odpady ekologistyka
Rzetelny
Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.