Pozwolena A1

Wszystko co musisz wiedzieć o odpadach neutralnych

Ustawowa definicja odpadów neutralnych, zwanych także obojętnymi, określa je jako te, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują. Przy tym ogólna zawartość zanieczyszczeń w tych odpadach nie powinna stanowić zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych, wód podziemnych, gleby i ziemi.

Istnieje wiele wytycznych, w oparciu o które klasyfikuje się odpady. Przeważnie zwraca się uwagę na:

  • sferę ich powstania, lub źródło pochodzenia
  • rodzaj surowca z jakiego powstały
  • stan skupienia, w jakim występują
  • ich skład chemiczny
  • stopień toksyczności
  • stopień potencjalnego zagrożenia dla środowiska
  • możliwość dalszego ich wykorzystania w przemyśle

Odpady to w ujęciu ustawy z 14 grudnia 2012 roku nieprzydatne substancje i przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się, lub do pozbycia jest zobowiązany. Podane wyżej wskazówki przy określaniu rodzaju odpadów znajdują swoje zastosowanie w rozróżnieniu odpadów na niebezpieczne, obojętne lub inne niż wspomniane. Jest to jednocześnie najprostsza i najczęściej stosowana klasyfikacja. W niniejszym artykule skupimy się na odpadach neutralnych, a zwłaszcza na ich przewozie.

Odpady - regulacje ustawowe

W tym miejscu należy powrócić do wspomnianego wcześniej dokumentu z połowy grudnia 2012 roku. W prosty sposób określa on warunki przewozu odpadów. Art. 24. Pkt. 1 tejże ustawy wyjaśnia:

Transport odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować odpady.

Kwestię właściwego oznakowania pojazdów, przewożących odpady ustawa wyjaśnia w punkcie siódmym, który brzmi:

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania, oraz oznakowanie środków transportu, biorąc pod uwagę właściwości odpadów i ich wpływ na środowisko oraz bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi.

Przewóz odpadów neutralnych a dyrektywy unijne

Warto zwrócić uwagę na to, że mimo powyższego zapisu w zasadzie na terenie Polski oraz pozostałych krajów Unii Europejskiej, poza jednym wyjątkiem, znakowanie pojazdów przewożących odpady nie jest obligatoryjne. Jedynie na drogach publicznych Niemiec samochody, którymi przewożone są odpady, muszą być oznaczone z przodu i z tyłu w sposób następujący: białymi tablicami o wymiarach 40 cm (szerokość) x 30 cm (wysokość) z czarną literą „A” o wysokości 20 cm oraz grubości linii 2 cm, umieszczonymi poziomo na wysokości do 1,5 m nad jezdnią.

Przy czym obowiązek ten dotyczy przewozu wszystkich odpadów, niezależnie od ich rodzaju i ilości. Choć oznakowanie w ten sposób pojazdu na terytorium naszego kraju nie jest obowiązkowe, w żaden sposób nie narusza żadnych przepisów, o ile tablice z literą „A” nie zasłaniają innych oznaczeń, wymaganych na pojeździe.

Mimo iż zgodnie z rozporządzeniem WE nr. 1013/2006 na terenie krajów takich jak Francja, Austria, Szwajcaria, Czechy, Słowacja, Węgry przewóz transgraniczny odpadów neutralnych może być wykonywany przez przewoźników międzynarodowych zarejestrowanych w kraju Unii Europejskiej (brak wewnętrznych regulacji) i nie jest konieczne posiadanie dodatkowego zezwolenia, wymagane jednak jest potwierdzenie rejestracji w Państwie członkowskim Unii Europejskiej (często organy kontroli danego Państwa proszą o jakiekolwiek potwierdzenie takiego faktu najlepiej w ojczystym języku).

W tym miejscu warto wspomnieć o stronie www.pozwolenianaodpady.pl, która ma w swojej ofercie przygotowane na specjalne zlecenie i dedykowane dla firm certyfikaty, potwierdzające fakt rejestracji.

Certyfikaty te wykonane są na papierze odpowiedniej gramatury, zawierają rozetę drukarską tak jak w przypadku dokumentów urzędowych, zabezpieczone są znakiem holograficznym WASTE CARRIER z symbolem liścia ekologicznego. Więcej informacji znajdziesz na www.pozwolenianaodpady.pl

Zobacz komentarze

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Dyskusja

Przewoźnicy odpady ekologistyka
Rzetelny
Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.