Pozwolena A1

Zbieranie odpadów naprawdę się opłaca. Zobacz, jak uzyskać stosowne pozwolenie

Zezwolenie  na zbieranie odpadów wymagane jest w przypadku czasowego ich magazynowania poza miejscem wytworzenia, a także w przypadku, gdy przedsiębiorca czasowo magazynuje te, przyjmowane od firm zewnętrznych.

Wspomniany dokument związany jest bezpośrednio z lokalizacją, w której czasowo magazynowane są odpady. To oznacza, że składując je w różnych lokalizacjach – nawet w ramach jednego firmy – należy posiadać zezwolenie na zbieranie odpadów dla każdego z tych miejsc. Prócz miejsca czasowego magazynowania pozostałości, dokument określa także informacje, dotyczące ich rodzaju, który w danym miejscu może być magazynowany, a także sposoby magazynowania i gospodarowania danego rodzaju pozostałościami, np. urządzenia do zbierania odpadów, miejsca oraz dopuszczalny czas ich magazynowania.

Pozwolenie wydaje się na wniosek, który powinien spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wniosek składa się zazwyczaj do władz właściwych ze względu na miejsce planowanej działalności, polegającej na zbieraniu odpadów. Od tej reguły istnieją jednak dwa wyjątki:

  1. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi poprzez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych (w zależności od ilości odpadów), czy dla regionalnych instalacji do przetwarzania pozostałości komunalnych (tzw. RIPOK) – wniosek o zezwolenie na zbieranie odpadów składa się do władz na szczeblu wojewódzkim;
  2. W przypadku planowanego zbierania pozostałości na terenach zamkniętych (np. terenach kolejowych) wniosek składa się do instytucji zajmującej się ochroną środowiska.

Jeśli wniosek o zezwolenie na zbieranie odpadów spełnia wszelkie wymagania ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz pozostałych przepisów regulujących gospodarkę poszczególnymi rodzajami odpadów, wydawane jest zezwolenie na zbieranie odpadów.

Nie otrzymuje się go jednak na zawsze – jedynie maksymalnie na okres do 10 lat. Istnieją również sytuacje, w których dokument wydawany jest na czas krótszy, np. gdy planowana jest zmiana przeznaczenia terenu, którego ma dotyczyć zezwolenie na zbieranie odpadów.

Również obowiązujące przepisy mogą ulec zmianie, co wymusi na przedsiębiorcach – pomimo że pozwolenie powinno obowiązywać jeszcze nawet przez kilka lat – zdobycie nowego pozwolenia. Taka też sytuacja miałamiejsce stosunkowo niedawno, bo zaledwie kilka lat temu – wejście w życie „nowej” ustawy o odpadach na początku 2013 roku narzuciło na posiadających zezwolenie na zbieranie odpadów obowiązek zdobycia nowego.

Termin w którym przedsiębiorcy powinni dostosować swoją działalność do nowej ustawy i uzyskać nowe pozwolenie upłynął 23 stycznia 2016 roku.

Należy jednak podkreślić, że pomimo ustalenia 2-letniego okresu przejściowego od dnia wejścia w życie nowej ustawy, władze, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, wydają zezwolenie na zbieranie odpadów w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, a w sytuacjach szczególnie skomplikowanych – jakimi może być analiza prawidłowego sposobu gospodarowania poszczególnymi rodzajami zbieranych pozostałości – nawet 2 miesiące.

W dodatku każdorazowe wezwanie do uzupełnienia wniosku przedłuża całą procedurę o kolejny miesiąc. W praktyce pozwolenie udzielane jest po kilkumiesięcznej niełatwej urzędowej procedurze.

Nieaktualny dokument, a więc prowadzenie działalności, polegającej na zbieraniu odpadów bez wymaganego pozwolenia, naraża zarówno przekazującego odpady do czasowego magazynowania, jak i magazynującego je na kary aresztu lub grzywny.

Chcesz wiedzieć więcej na ten temat lub potrzebujesz pomocy w uzyskaniu takiego pozwolenia? Zachęcamy do kontaktu z naszym specjalistą:

 

Maja Koszyńska

m.koszynska@ekologistyka-24.pl 

512 917 352

Zobacz komentarze

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Dyskusja

Przewoźnicy odpady ekologistyka
Rzetelny
Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.