W okresie przejściowym (1 października 2023 31 grudnia 2025 r.), importerzy towarów, podlegających mechanizmowi CBAM (zwanemu również granicznym podatkiem węglowym) lub działający na ich rzecz pośredni przedstawiciele celni, muszą złożyć specjalne sprawozdania.

Kontakt w sprawie sprawozdania CBAM
j.blazewicz@ekologistyka24.pl +48 500 867 153

Z założenia CBAM (ang. Carbon Border Adjustment Mechanism) ma rozwiązać problem wyprowadzenia emisji gazów cieplarnianych za granice UE. Pomóc w tym ma dodatkowe obciążenie importowanych produktów na podstawie ich śladu węglowego. To z kolei ma umożliwić wyrównanie kosztów związanych z emisją CO2 dla towarów importowanych do UE. To samo dotyczy towarów unijnych objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji EU ETS.

Stosowne sprawozdanie składa się za poszczególne kwartały roku kalendarzowego. Składa się je najpóźniej w terminie do miesiąca od zakończenia odpowiedniego kwartału. O tym, w którym kwartale dany towar powinien zostać ujęty w sprawozdaniu, decyduje data jego dopuszczenia do obrotu na obszarze celnym UE.

Zaniechanie obowiązku sprawozdawczego wiąże się z poważnymi konsekwencjami.

Artykuł 16 rozporządzenia 2023/1773 nakłada na państwa członkowskie obowiązek nakładania kar finansowych w następujących przypadkach:
gdy zgłaszający objęty obowiązkiem sprawozdawczym nie podjął niezbędnych działań w celu dopełnienia obowiązku złożenia sprawozdania CBAM,
gdy sprawozdanie CBAM jest nieprawidłowe lub niekompletne, a zgłaszający objęty obowiązkiem sprawozdawczym nie podjął niezbędnych kroków w celu skorygowania zgłoszenia CBAM, jeżeli właściwy organ wszczął procedurę korekty.

Wysokość kary wynosi od 10 do 50 euro za tonę niezgłoszonych emisji (wielkość niezgłoszonej emisji będzie określana biorąc pod uwagę wartości domyślne). Kary będą waloryzowane zgodnie z europejskim wskaźnikiem cen konsumpcyjnych.

Mając to na uwadze, wyraźnie widać, że ryzyko się po prostu nie opłaca. Zleć nam przygotowanie sprawozdania. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo.