A-schild - transport odpadów w Niemczech

Obowiązek sporządzania i składania sprawozdania za korzystanie ze środowiska wynika z Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku z 3 października 2008 r. oraz Ustawy prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. Dokument taki muszą regularnie składać przedsiębiorstwa w celu monitorowania i raportowania swojego wpływu na środowisko naturalne. Co zrobić, aby uniknąć jakichkolwiek problemów i mieć pewność, że cała procedura przebiegnie sprawnie?

Dlaczego firmy muszą dostarczać sprawozdania za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego?

Jest wiele powodów, dla których warto składać tzw. sprawozdania emisyjne do urzędu. Do najważniejszych należą:

  • Ochrona środowiska: Przesłaniem kluczowym jest ochrona środowiska i monitorowanie wpływu przedsiębiorstw na ekosystem. Firmy dostarczają danych na temat emisji, zużycia surowców, zarządzania odpadami i innych aspektów swojej działalności. To pozwala organom na podejmowanie działań w celu ochrony środowiska i poprawy jego jakości.
  • Zrównoważony rozwój: Raporty te promują zrównoważony rozwój, integrując cele gospodarcze z troską o ekologię. Pomagają przedsiębiorstwom i władzom identyfikować kroki zmierzające do minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko. Tym samym wspierając rozwój gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy.
  • Przestrzeganie przepisów: Obowiązek składania raportów jest uregulowany prawem. Brak przestrzegania przepisów związanych z ochroną środowiska może skutkować karami i sankcjami.
  • Transparentność: Raporty te wprowadzają jasność w działalność przedsiębiorstw pod względem ochrony środowiska. Umożliwiają interesariuszom, w tym inwestorom, klientom, społeczeństwu i organizacjom pozarządowym, ocenę zgodności firmy z przepisami i jej zaangażowanie w ochronę środowiska.
  • Udział społeczeństwa: Proces składania raportów za korzystanie ze środowiska może obejmować konsultacje z społeczeństwem. Daje to obywatelom możliwość wyrażenia swoich opinii na temat planowanych inwestycji i ich wpływu na ich otoczenie.
  • Monitorowanie zmian: Raporty pozwalają władzom na bieżąco monitorować zmiany w działalności gospodarczej i jej wpływ na środowisko. Dzięki temu można podejmować środki zaradcze w odpowiedzi na wykryte problemy.
  • Wspieranie innowacji: W obliczu wymagań dotyczących ochrony środowiska, przedsiębiorstwa są zachęcane do innowacji i stosowania bardziej ekologicznych technologii oraz procesów produkcyjnych.

Konsekwencje niezłożenia sprawozdania za korzystanie ze środowiska w Polsce

Firma, która nie złoży wymaganego sprawozdania, może być obarczona grzywną finansową. Jej wysokość zależy od rodzaju naruszenia i wielkości przedsiębiorstwa. Może wynosić od kilku tysięcy do nawet kilku milionów złotych. Organ regulacyjny może również nałożyć sankcje administracyjne, takie jak odebranie lub zawieszenie koncesji, w zależności od powagi wykroczenia. Może również odmówić wydania koncesji na nowe projekty.

W przypadku poważnych naruszeń firma może być narażona na sankcje karno-administracyjne, obejmujące zarówno grzywny finansowe, jak i inne środki zaradcze. W grę wchodzą również sankcje cywilne. Osoby lub grupy poszkodowane przez brak sprawozdania mogą wnieść pozwy cywilne w celu uzyskania odszkodowania za ewentualne szkody.

Firma, która nie przestrzega przepisów dotyczących sprawozdań za korzystanie ze środowiska, może ucierpieć na swojej reputacji, co wpłynie na zaufanie klientów i inwestorów. To zaś przełoży się na straty finansowe, a w najgorszym razie – doprowadzi do zamknięcia działalności.

Aby mieć pewność, że sprawozdanie zostanie przygotowane jak należy, jego przygotowanie warto zlecić naszym specjalistom. Przeanalizują oni dostępne informacje i dokumenty, jak również doradzą co poprawić a co uzupełnić. Poprowadzą przez cały proces sprawozdawczości od początku do końca.