A-schild - transport odpadów w Niemczech

Obowiązek sporządzania i składania sprawozdania za korzystanie ze środowiska wynika z Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku z 3 października 2008 r. oraz Ustawy prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. Dokument taki muszą regularnie składać przedsiębiorstwa w celu monitorowania i raportowania swojego wpływu na środowisko naturalne. Co zrobić, aby uniknąć jakichkolwiek problemów i mieć pewność, że cała procedura przebiegnie sprawnie?

Kontakt w sprawie sprawozdań emisyjnych

j.blazewicz@ekologistyka24.pl +48 500 867 153

Dlaczego firmy muszą dostarczać sprawozdania za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego?

Jest wiele powodów, dla których warto składać tzw. sprawozdania emisyjne do urzędu. Do najważniejszych należą:

  • Ochrona środowiska: Przesłaniem kluczowym jest ochrona środowiska i monitorowanie wpływu przedsiębiorstw na ekosystem. Firmy dostarczają danych na temat emisji, zużycia surowców, zarządzania odpadami i innych aspektów swojej działalności. To pozwala organom na podejmowanie działań w celu ochrony środowiska i poprawy jego jakości.
  • Zrównoważony rozwój: Raporty te promują zrównoważony rozwój, integrując cele gospodarcze z troską o ekologię. Pomagają przedsiębiorstwom i władzom identyfikować kroki zmierzające do minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko. Tym samym wspierając rozwój gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy.
  • Przestrzeganie przepisów: Obowiązek składania raportów jest uregulowany prawem. Brak przestrzegania przepisów związanych z ochroną środowiska może skutkować karami i sankcjami.
  • Transparentność: Raporty te wprowadzają jasność w działalność przedsiębiorstw pod względem ochrony środowiska. Umożliwiają interesariuszom, w tym inwestorom, klientom, społeczeństwu i organizacjom pozarządowym, ocenę zgodności firmy z przepisami i jej zaangażowanie w ochronę środowiska.
  • Udział społeczeństwa: Proces składania raportów za korzystanie ze środowiska może obejmować konsultacje z społeczeństwem. Daje to obywatelom możliwość wyrażenia swoich opinii na temat planowanych inwestycji i ich wpływu na ich otoczenie.
  • Monitorowanie zmian: Raporty pozwalają władzom na bieżąco monitorować zmiany w działalności gospodarczej i jej wpływ na środowisko. Dzięki temu można podejmować środki zaradcze w odpowiedzi na wykryte problemy.
  • Wspieranie innowacji: W obliczu wymagań dotyczących ochrony środowiska, przedsiębiorstwa są zachęcane do innowacji i stosowania bardziej ekologicznych technologii oraz procesów produkcyjnych.

Konsekwencje niezłożenia sprawozdania za korzystanie ze środowiska w Polsce

Firma, która nie złoży wymaganego sprawozdania, może być obarczona grzywną finansową. Jej wysokość zależy od rodzaju naruszenia i wielkości przedsiębiorstwa. Może wynosić od kilku tysięcy do nawet kilku milionów złotych. Organ regulacyjny może również nałożyć sankcje administracyjne, takie jak odebranie lub zawieszenie koncesji, w zależności od powagi wykroczenia. Może również odmówić wydania koncesji na nowe projekty.

W przypadku poważnych naruszeń firma może być narażona na sankcje karno-administracyjne, obejmujące zarówno grzywny finansowe, jak i inne środki zaradcze. W grę wchodzą również sankcje cywilne. Osoby lub grupy poszkodowane przez brak sprawozdania mogą wnieść pozwy cywilne w celu uzyskania odszkodowania za ewentualne szkody.

Firma, która nie przestrzega przepisów dotyczących sprawozdań za korzystanie ze środowiska, może ucierpieć na swojej reputacji, co wpłynie na zaufanie klientów i inwestorów. To zaś przełoży się na straty finansowe, a w najgorszym razie – doprowadzi do zamknięcia działalności.

Aby mieć pewność, że sprawozdanie zostanie przygotowane jak należy, jego przygotowanie warto zlecić naszym specjalistom. Przeanalizują oni dostępne informacje i dokumenty, jak również doradzą co poprawić a co uzupełnić. Poprowadzą przez cały proces sprawozdawczości od początku do końca.