Zamów pozwolenie na transport odpadów

Paweł Koszyński

Główny Partner Biznesowy

(PL, EN, IT)

+48 519 516 869

p.koszynski@ekologistyka-24.pl

Usługi dotyczące transportu odpadów i ich późniejszego utylizowania dotyczą nie tylko Polski, ale i wszystkich krajów wysokorozwiniętych. Polscy przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność tego typu, mogą trudnić się przewozem materiałów na terenie każdego państwa europejskiego. Ponadto praca w zamożnych krajach, takich jak: Niemcy, Holandia czy Szwecja to wyjątkowo dochodowe zajęcie. Jednak, aby robić to w pełni legalnie, należy posiadać stosowne zezwolenia. Muszą być wydane w konkretnym państwie Unii Europejskiej. W naszej firmie pomagamy uzyskać pozwolenia pełne i na pewno honorowane na terenie danego kraju. Zapraszamy do współpracy!

Przewóz drogowy towarów stanowiących odpady, ale niebędących odpadami, w myśl konwencji ADR, wymaga uzyskania stosownych pozwoleń w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.

Dzięki kontroli regularnego wywozu odpadów niebezpiecznych dla środowiska, człowiek przyczynia się do ochrony zdrowia, a czasem nawet życia ludzi i zwierząt.

Transgraniczne przemieszczanie odpadów

Procedury dotyczące międzynarodowego transportu odpadów, również niebezpiecznych, reguluje rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów. Dostosowanie tych praw do polskiego prawa administracyjnego obejmuje fragment ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.

W przypadku działalności, zajmujących się transportem transgranicznym, wyróżnia się trzy klasy transportowanych odpadów:

  • zielone – inne niż niebezpieczne np. makulatura, tworzywa sztuczne,
  • bursztynowe – niebezpieczne lub potencjalnie niebezpieczne np. odpady szklane, akumulatory, oleje,
  • nieklasyfikowane – mieszanina różnych nieznajdujących się we wcześniejszych typach.

Jeżeli transportuje się m.in. następujące odpady, wymagane jest pisemne zezwolenie na transgraniczne ich przemieszczanie:

  • odpady skierowane do unieszkodliwienia poprzez składowanie na powierzchni ziemi, spalanie lub składowanie stałe,
  • odpady o kodach rozpoczynających się na literę A zgodnie z klasyfikacją konwencji bazylejskiej. Chodzi m. in. o akumulatory, oleje mineralne nienadające się do eksploatacji,
  • niektóre z mieszanin,
  • odpady z „zielonego wykazu”.

Zezwolenie na międzynarodowy transport odpadów

Poszczególne kraje europejskie opierają się na własnych przepisach dotyczących gospodarki odpadami. Dlatego ważne jest, aby zadbać o pozwolenie honorowane w danym państwie.

W związku z tym przewoźnicy najczęściej muszą występować o osobne decyzje w poszczególnych krajach. Są jednak wyjątki od tej reguły. Szwajcaria, Francja, Węgry, Słowenia, Słowacja, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Estonia, Chorwacja i Norwegia opierają się na regulacji WE N 1013/2006 oraz WE N 1379/2007. Oznacza to, że uznają zezwolenia, wydane w innym kraju członkowskim. Dodatkowo poleca się, aby usługodawca posiadał dokument poświadczający wpis firmy do rejestru, jako przewoźnika odpadów w języku kraju, w którym zamierza świadczyć usługi.

Zezwolenie na międzynarodowy transport odpadów wydaje się na jeden rok – wyjątkiem jest sytuacja, gdy materiały przeznaczone są do odzysku w instalacji, która posiada wstępne zezwolenie. Dokument dokładnie określa masę odpadów oraz to ile razy odbiorca może zamówić transport. Złożenie wniosku o jego wydanie leży w gestii wysyłającego odpady. Dla przykładu – Polska występuje o pozwolenie na przemieszczenie odpadów do Słowacji, a w sytuacji odwrotnej o zezwolenie musi ubiegać się słowacka firma.

Wniosek o zezwolenie na międzynarodowy transport odpadów

Formalności związane z uzyskiwaniem zezwolenia na międzynarodowy przewóz odpadów są określone przez właściwy organ w kraju wysyłki. W tym miejscu można pobrać formularze z indywidualnym numerem, do których trzeba dołączyć wymagane dokumenty. Następnie kompletny wniosek należy złożyć w urzędzie w tylu egzemplarzach, ile jest państw zainteresowanych (wywozu, przywozu, tranzytowych), w odpowiednim języku. Wniosek zostaje przekazany z kraju wysyłki do kraju przeznaczenia, gdzie urzędnicy weryfikują dokumenty i zatwierdzają wniosek.

W ciągu 30 dni od potwierdzenia odbioru wniosku podmioty biorące udział w całym procesie zobligowane są do wydania decyzji na temat planowanego przemieszczenia odpadów. Jeśli odbiorca materiałów posiada zezwolenie wstępne, termin ten skraca się do 7 dni. Kraje tranzytowe mają prawo do zastosowania tzw. milczącej zgody, która rozpoczyna się 30 dni po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez państwo przywozu. Uzyskanie zezwolenia na międzynarodowy transport odpadów wymaga pisemnej zgody zarówno kraju wysyłki, jak i przeznaczenia oraz pisemnej albo milczącej zgody państw tranzytowych.

W naszej firmie profesjonalnie zajmujemy się pozyskiwaniem zezwoleń na transport odpadów. Zarówno jeśli chodzi o przewóz ogólnokrajowy oraz międzynarodowy. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na szybkie i skuteczne przeprowadzanie Klienta przez procedury. Nasispecjaliści posługują się wieloma językami, znają prawa obowiązujące we wszystkich krajach Europy, dzięki czemu jesteśmy w stanie uzyskać zgodę w każdym europejskim państwie. Gwarantujemy fachowe przetłumaczenie dokumentów na wymagany język.

Zleć nam przewóz odpadów w Polsce lub dowolnym kraju europejskim. Oferujemy transport odpadów neutralnych i niebezpiecznych.