A-schild - transport odpadów w Niemczech

Jeszcze kilka lat temu przedsiębiorcy prowadzili ewidencję odpadów w formie papierowej. Powołany w 2018 roku system BDO wprowadził jednak wiele ułatwień. Przede wszystkim umożliwił wypełnienie obowiązku ewidencyjnego bez konieczności ruszania się z biura. Pozwoliło to na zaoszczędzenie cennego czasu. Nadal jednak wiele firm ma problem z obsługą nowego systemu. Dlatego aby uniknąć problemów zaleca się powierzenie ewidencji firmie, która zajmie się wszystkim kompleksowo.

Kontakt w sprawie ewidencji odpadów w Polsce

j.blazewicz@ekologistyka24.pl +48 500 867 153

Obowiązek ewidencyjny

Ewidencję odpadów musi prowadzić każdy podmiot, który wytwarza lub gospodaruje odpadami. Nie muszą być w niej jednak umieszane odpady komunalne lub wybrane odpady, które według Rozporządzenia Ministra Klimatu z 23 grudnia 2019 r. wyprodukowane zostały w ilości, nieprzekraczającej określonego progu. Dla przykładu wspomniany dokument wyklucza z ewidencji odpady opakowań z papieru i tektury (kod odpadu 15 01 01), jeśli w ciągu roku podmiot wytworzył ich mniej niż pół tony. Podobnie w przypadku odpadów z opakowań z tworzyw sztucznych (15 01 02) czy tych z opakowań wielomateriałowych (15 01 05). Rozporządzenie wymienia prawie 50 rodzajów takich odpadów.

Kto nie musi prowadzić ewidencji odpadów?

Ewidencji nie muszą prowadzić:

  • osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne
  • podmioty które władają powierzchnią ziemi, na której stosuje się komunalne osady ściekowe w celach „rolniczych”. O ile zostały zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów
  • podmioty prowadzące działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, które zbierają odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych. Można tu zaliczyć m. in. zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, jak również przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach
  • podmioty transportujące samodzielnie wytworzone przez siebie odpady.

Ekologistyka24 to solidny wybór dla firm potrzebujących wsparcia w przygotowaniu i prowadzeniu ewidencji odpadów w systemie BDO. Mamy wieloletnie doświadczenie i pomogliśmy już setkom firm.

Gospodarkę odpadami w Polsce komplikują liczne regulacje prawne. Ekologistyka24 zna te przepisy i pomoże twojej firmie spełnić obowiązki z nimi związane.