A-schild - transport odpadów w Niemczech

Obowiązek notyfikacji przemieszczenia odpadów wynika z przepisów prawa. Przede wszystkim z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1013/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. Celem tej procedury jest skrupulatne monitorowanie oraz kontrola przemieszczania odpadów, aby wykluczyć nielegalne praktyki. Na co należy zwrócić uwagę przy realizacji zgłoszenia?

Potrzebujesz pomocy z notyfikacją? Skontaktuj się z nami

dispo@ekologistyka24.pl lub p.makowski@ekologistyka24.pl


lub zadzwoń pod numer +48 517 862 602


Proces przemieszczania odpadów za granicę regulują zarówno przepisy Unii Europejskiej, jak i tzw. państw trzecich. Istnieją dwie główne formy monitorowania takiego transportu. Pierwsza to procedura informacyjna. Druga, bardziej wymagająca, to procedura wcześniejszego zgłoszenia i uzyskania zgody na przemieszczenie. Celem tych regulacji jest zapewnienie zgodności z przepisami, dotyczącymi ochrony środowiska i zdrowia publicznego. Skoncentrujmy się teraz na drugiej formie monitorowania transportu. Kto jest zobowiązany do jej przeprowadzenia?

Kiedy należy dokonać zgłoszenia przewozu odpadów?

Proces notyfikacji jest szczególnie istotny dla podmiotów planujących transgraniczny transport odpadów. Wymóg ten obejmuje różne kategorie odpadów, zarówno te niebezpieczne, jak i bezpieczne oraz ich mieszaniny. Jest obowiązkowy w dwóch kluczowych przypadkach:

  1. Posiadacz odpadu albo jego wytwórca musi zgłosić jego transport, jeśli miejsce odbioru znajduje się poza granicami UE. Dotyczy to zarówno odpadów niebezpiecznych, jak i tzw. neutralnych.
  2. W przypadku, gdy transport dotyczy dostawy do innego kraju członkowskiego UE. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy odpad jest niebezpieczny lub zmieszany z innym, nawet neutralnym.

Zagrożenia i obowiązki

Sankcje za naruszenia przepisów dotyczące przemieszczania odpadów obejmują:

  1. Organ nadzorujący gospodarkę odpadami lub ochronę środowiska ma uprawnienie do nałożenia na przedsiębiorstwo kary finansowej. Wysokość kar może być znacząca i uzależniona od rodzaju naruszenia i zakresu przemieszczania odpadów. Na przykład, w Polsce, za brak zgłoszenia przewozu odpadów, przedsiębiorstwo może zostać obciążone karą finansową w wysokości od 50 000 do nawet 300 000 zł.
  2. W niektórych przypadkach naruszenia przepisów dotyczących przemieszczania odpadów mogą prowadzić do postawienia przed sądem i nałożenia sankcji karno-administracyjnych na osoby odpowiedzialne za te naruszenia. Artykuł 183, paragraf 5 Kodeksu Karnego wskazuje, że za wywóz odpadów za granicę bez wymaganego zezwolenia grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat, a paragraf 6 mówi o kolejnych 2 latach w przypadku, gdy przestępstwo popełniono nieumyślnie.
  3. Organ nadzorujący ma możliwość zdecydowania o konfiskacie lub zatrzymaniu przemieszczanych odpadów w przypadku naruszenia przepisów. Zatrzyma je wówczas do czasu wyjaśnienia sytuacji lub potwierdzenia, że działania były zgodne z przepisami.
  4. Organ nadzorujący ma uprawnienie nałożenia na przedsiębiorstwo zakazu przemieszczania odpadów, co może znacząco wpłynąć na działalność firmy.
  5. W przypadku naruszenia przepisów właściwy organ może wycofać wcześniej udzieloną zgodę lub notyfikację.

Wniosek jest jasny: procedura notyfikacji odpadów to nieodzowny krok w procesie przemieszczania odpadów za granicę. Zgodność z przepisami oraz świadomość obowiązków są kluczowe, aby chronić nasze środowisko i unikać niepożądanych konsekwencji prawnych.