pozwolenia na transport odpadów

Ewelina Nadolna

Dział pozwoleń

(PL)

+48 881 045 376

e.nadolna@ekologistyka24.pl

Justyna Błażewicz-Seredyn

Dział pozwoleń

(PL)

+48 500 867 153

j.blazewicz@ekologistyka24.pl

Paweł Makowski

Kierownik Działu Międzynarodowego

(PL, EN)

+48 517 862 602

p.makowski@ekologistyka24.pl

Ilość odpadów, produkowanych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych, z roku na rok rośnie. Niektóre z nich mogą powodować realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Co więcej – odpady mają niekorzystny wpływ na środowisko naturalne. Z tego względu warto zadbać o ich regularny wywóz, a następnie unieszkodliwienie. Jednak nie wolno robić tego samodzielnie – transportem zajmują się wyspecjalizowane firmy z odpowiednimi uprawnieniami.

Uregulowania prawne w zakresie transportu odpadów

Aktualnie każda firma, trudniąca się przewozem odpadów, musi posiadać stosowne zezwolenie na prowadzenie takiej działalności. Tok postępowania z odpadami regulują:

  • fragmenty ustawy o odpadach (z późn.zm.) z 14 grudnia 2012 roku,
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów

Od 24 stycznia 2018 roku, wraz z uruchomieniem Rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO), zgoda na transport odpadów wydawana jest przez Urząd Marszałkowski. Jest ona udzielana z momentem wpisu przedsiębiorcy do rejestru BDO oraz nadaniem numeru rejestrowego. Wykonywanie usług, związanych z transportem odpadów, bez uzyskania wymaganych pozwoleń wiąże się z karą mandatu, zależną od przewożonych odpadów. W skrajnych przypadkach może sięgać nawet dziesiątek tysięcy złotych.

Kto może uzyskać pozwolenie na transport odpadów?

Działalność zajmującą się profesjonalnym przewozem odpadów może prowadzić zarówno prywatny przedsiębiorca, jak i każda gminna jednostka organizacyjna, wyznaczona przez władze. Usługodawca musi okazywać się  dokumentem informującym o konkretnym rodzaju transportowanych odpadów oraz powinien posiadać dane zleceniodawcy. Są one zawarte na karcie KPO, która wystawiana jest w formie elektronicznej. Kierowca powinien mieć możliwość jej wyświetlenia na urządzeniu mobilnym, laptopie lub każdym innym sprzęcie z ekranem zapewniającym czytelność dokumentu. Istnieje również możliwość jego wydrukowania i okazywania w takiej formie.

Należy zadbać o to, aby cała procedura gospodarowania odpadami była zgodna z uregulowaniami ochrony środowiska i nie stanowiła zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Pobrane odpady trafiają do składowania, utylizacji lub recyklingu. Ich konkretnego odbiorcę wskazuje organ zlecający transport odpadów. Nie ma przeciwwskazań, aby działalność zajmująca się przewozem odpadów została rozszerzona o usługę przetwarzania materiałów – odzysku albo unieszkodliwiania.

Jakie pojazdy mogą być wykorzystywane do transportu odpadów?

Ustawodawca uregulował również wymogi, dotyczące pojazdów wykorzystywanych do transportu odpadów. Przede wszystkim, w myśl rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. muszą być w odpowiedni sposób oznakowane, a odpady powinny zostać należycie zabezpieczone. Przepisy mówią także o miejscu i sposobie składowania śmieci – należy je rzetelnie posegregować, a następnie umieścić w dedykowanych pojemnikach.

Procedura uzyskania wymaganego zezwolenia na transport odpadów jest skomplikowana. Pozwól, że my pomożemy Twojej firmie w przejściu całego procesu szybko i skutecznie! Zajmiemy się wszelkimi formalnościami, a Ty na bieżąco będziesz informowany o postępach w pracy. Zajmujemy się uzyskiwaniem zezwoleń w zakresie transportu odpadów nie tylko na terenie Polski, ale wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Transport odpadów niebezpiecznych

Władze Polski, tak jak w przypadku wielu innych państw, muszą nieustannie mierzyć się z niebezpieczeństwami, wywoływanymi przez niewłaściwą gospodarkę odpadami niebezpiecznymi. Sama nazwa wskazuje – są to materiały szkodliwe dla środowiska naturalnego, a nawet dla zdrowia i życia ludzi. Dlatego tak ważne jest ich odpowiednie składowanie oraz utylizowanie. Niestety ze względu na swoją charakterystykę, przysparzają wiele trudności zarówno w magazynowaniu, jak i późniejszym transporcie, w którego przypadku wymagane jest odpowiednie zezwolenie. Przepisy dotyczące przewozu odpadów niebezpiecznych są więc bardzo rygorystyczne i trudne do spełnienia. Firmy zajmujące się działalnością tego typu muszą pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności i maksymalnej dbałości o bezpieczeństwo. Każde, choćby niewielkie uchybienie w tym zakresie, wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Samo przygotowanie pojazdów do prawidłowego przewozu odpadów wiąże się z poniesieniem znacznych kosztów. Chodzi bowiem o to, aby przewożone materiały nie stanowiły zagrożenia podczas transportu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie transportu odpady absolutnie nie mogą mieć kontaktu z ludźmi, zwierzętami oraz glebą i wodami powierzchniowymi i gruntowymi.

Za odpady niebezpieczne uznaje się wszelkie bezużyteczne materiały, mogące choćby w najmniejszym stopniu zagrozić bezpieczeństwu środowiska naturalnego. Dotyczy to nie tylko substancji, ale i towarów transportowanych luzem czy w sztukach. Za przykład można podać: farby, kleje, rozpuszczalniki, nawozy, substancje zawierające kwas. Szczególnej ostrożności wymaga także recykling i utylizacja odpadów niebezpiecznych.

Uregulowania prawne w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpady niebezpieczne należy przewozić zgodnie z określonymi procedurami. Dokumentami regulującymi proces transportu materiałów niebezpiecznych na terenie całej Europy są ADR, czyli europejska umowa obejmująca przewóz towarów niebezpiecznych, oraz Konwencja Bazylejska, która opisuje kwestie transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych.

Polska już od wielu lat stosuje się do uregulowań konwencji ADR – przystąpiła do porozumienia już w 1975 roku, natomiast Konwencję Bazylejską ratyfikowała w 1996 roku. Chcąc dostosować się do aktualnych realiów, ustawodawca regularnie dokonuje zmian w przepisach i aktualizuje treść dokumentu (co dwa lata). W związku z tym każda firma działająca na terenie naszego kraju i zajmująca się transportem materiałów niebezpiecznych jest zobligowana do przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa zawartych w ADR, które wymagają m.in. pozwolenia na przewóz odpadów.

Co grozi za nielegalny transport odpadów niebezpiecznych?

W przypadku przeprowadzania transportu odpadów niebezpiecznych np. w celu recyklingu, w sposób niezgodny z zapisami ustawy krajowej lub konwencji ADR, trzeba liczyć się z karą pieniężną w wysokości od 200 do 10 000 złotych. Wynika to z ich negatywnego oddziaływania na środowisko, przez co wprowadzono ścisłe regulacje obejmujące m.in. szczególne warunki ich transportu. Z powodu podstawowego składu chemicznego zanieczyszczeń, które zawierają wiele niebezpiecznych dla otoczenia i ludzi związków, konieczne jest również dostosowanie się do przepisów w zakresie spełniania wymagań, określonych w rozporządzeniu o unieszkodliwianiu odpadów. W razie ich niespełnienia należy liczyć się z karami finansowymi niezależnie od tego, czy podmiot popełniający wykroczenie jest przedsiębiorstwem czy instytucją, czy jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Chcesz tego uniknąć? Zamów zezwolenie na transport odpadów już dziś.

Warto podkreślić, że na sankcje narażony jest każda ze stron, zaangażowanych w transport odpadów niebezpiecznych – nadawca, odbiorca lub przewoźnik.

W związku z tym, że wytyczne ulegają nieustannym zmianom i wiele z nich nie jest w pełni zrozumiałych – poleca się skorzystanie z usług profesjonalnej firmy zajmującej się pozyskiwaniem zezwoleń na przewóz odpadów niebezpiecznych. Pozwoli to uniknąć kar za nieprawidłowy transport odpadów niebezpiecznych, wynikających wyłącznie z braku znajomości aktualnych przepisów. My pomagamy z powodzeniem usługodawcom, chcącym prowadzić tego typu działalność nie tylko w Polsce, ale i w różnych krajach Europy. Od wielu lat pomagamy nie tylko w uzyskiwaniu zezwoleń dotyczących przewozu odpadów niebezpiecznych, ale także prowadzimy usługi konsultacyjne, zapewniające całoroczną opiekę merytoryczną.

Dysponujemy bogatym doświadczeniem w branży i doskonale znamy aktualne przepisy dotyczące utylizacji. Nasze wyposażenie obejmuje wszelkie niezbędne narzędzia, maszyny i pojazdy, których wymaga zezwolenie i pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i ich transport. Dzięki temu możemy świadczyć usługi przystosowane do aktualnych warunków prawnych, które są jednocześnie efektywne, profesjonalne i ekologiczne. W ramach współpracy oprócz pozwolenia na przewóz pozyskujemy też pozwolenie na zbieranie odpadów oraz ich przetwarzanie i magazynowanie.

Gdzie zdobyć pozwolenia na transport odpadów?

Świadczenie usług przewozu bez posiadania wymaganego pozwolenia na odpady jest nielegalne. Przewidziane sankcje są bardzo wysokie, a swoją niewiedzą można spowodować ogromne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Czasem nawet dla zdrowia i życia ludzi. Prawidłowo wypełniony wniosek o zezwolenie na transport zawiera informacje, m.in. o charakterystyce posiadanych pojazdów. Muszą być one dostosowane nie tylko do przepisów dotyczących transportu odpadów, również niebezpiecznych, ale także prawa o ruchu drogowym.

Jeżeli firma zajmuje się transportem wewnętrznym – na terenie konkretnego przedsiębiorstwa nie wymaga się od niej posiadania zezwolenia na odpady. Tak samo jest w przypadku osób fizycznych i jednostek organizacyjnych bez statusu przedsiębiorcy, a dokonujących przewozu odpadów na własny użytek.

Chcąc uniknąć wielu poważnych konsekwencji w związku z prowadzeniem działalności wbrew przepisom prawa, prawidłowo transportując odpady – warto udać się do profesjonalnej firmy. Gwarantujemy, że uzyskane dzięki naszej pomocy zezwolenia na odpady są przygotowane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Doskonale znamy uwarunkowania obowiązujące w każdym europejskim kraju.

Zezwolenie na transport odpadów w ciągu 1 dnia roboczego? To jest możliwe, ale tylko w przypadku wybranych krajów! Zleć nam ekspresowe załatwienie formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na transport odpadów. Sprawdź, jakie to proste!

Recykling w Niemczech

Międzynarodowy przewóz odpadów (np. w celu recyklingu) wiąże się z koniecznością dostosowania się do przepisów prawa kraju docelowego. Niemcy nakładają wymóg złożenia wniosku rejestracyjnego zarówno w przypadku transportu odpadów niebezpiecznych, jak i neutralnych. Jako specjaliści w zakresie międzynarodowego prawa przewozowego pomożemy Ci zdobyć pozwolenie na transport odpadów na terenie tego kraju.

Dowiedz się więcej: