Zgodnie z założeniami Rejestr BDO (Baza Danych Odpadowych), czyli Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, ma zapewnić możliwość spełnienia obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych przez Internet. Każdy przedsiębiorca może załatwić swoje sprawy online, m. in. dokonać wpisu do rejestru BDO bez wychodzenia z domu. Osoba prowadząca własną działalność gospodarczą i wpisana do Rejestru BDO, od 1 stycznia 2021 roku ma obowiązek prowadzenia wyłącznie elektronicznej ewidencji i sprawozdawczości odpadów.

Czym jest BDO i w jakim celu została powołana?

Baza Danych Odpadowych to skrócona nazwa zestawu informacji, danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. Ogólnokrajowa ewidencja odpadów ma wspomóc organy ochrony środowiska w walce z nieprawidłowymi praktykami w zakresie zarządzania odpadami. W założeniu ma się to przyczynić do eliminacji nielegalnego przekazywania śmieci oraz ich niewłaściwej rejestracji.

Kontrolę nad rejestrem na danym obszarze sprawują marszałkowie województw. Biorąc pod uwagę charakter prowadzonej działalności, wpisują przedsiębiorców do bazy na ich wniosek lub z urzędu. Pierwszym, publicznie dostępnym modułem bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami jest rejestr BDO.

Wpis do rejestru BDO

Na czym polega nasza obsługa rejestru BDO?

W naszej firmie oferujemy kompleksową obsługę rejestru BDO – rejestrację, aktualizację oraz wyrejestrowanie. W przypadku pierwszego wpisu do rejestru BDO analizujemy obszar działalności Klienta i oceniamy, czy podlega on obowiązkowi rejestracyjnemu. Jeśli tak – zajmujemy się formalnościami. Przygotowujemy pisma, załączniki i później pomagamy podczas całego procesu. Jeśli chodzi o aktualizację, sprawdzamy zasadność danych w zakresie obecnej sytuacji podmiotu. Wyrejestrowanie – naszym zadaniem jest potwierdzenie możliwości wyrejestrowania z systemu BDO, jeżeli obecny stan faktyczny firmy temu sprzyja. W każdym z wymienionych przypadków przeprowadzimy Klienta przez całą procedurę i dopilnujemy, by zakończyła się pomyślnie. Wszelkie formalności związane z wnioskami, wymaganymi załącznikami i innymi stosownymi dokumentami realizujemy w obrębie naszych działań.

Co warto wiedzieć – za niedopełnienie obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów grożą wysokie sankcje. Niewpisanie się do rejestru BDO i tym samym nieumieszczanie numeru rejestracyjnego na wymaganych dokumentach wiąże się z karą administracyjną w wysokości od 5 tysięcy do 1 miliona złotych.

Kto musi złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO?

Wielu przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą powinno zainteresować się Rejestrem BDO, gdyż od 2020 roku duża część firm wytwarzających inne odpady niż komunalne, jest objęta nakazem wpisania do Rejestru.

Obowiązek rejestracji w BDO dotyczy:

  • firm wytwarzających odpady i prowadzących ich ewidencję,
  • firm, które wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie, akumulatory oraz sprzęt elektryczny czy elektroniczny,
  • firm transportujących odpady na zlecenie
  • firm produkujących albo importujących opakowania.

Wyjątkiem są sytuacje, w których ilość odpadów nie przekroczy minimalnych wartości określonych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu, które weszło w życie 1stycznia 2020 r. W takich przypadkach nie ma zarówno obowiązku ich ewidencjonowania, jak i rejestrowania się w BDO.

Kogo nie dotyczy nakaz prowadzenia ewidencji odpadów?

Firmy niepodlegające obowiązkowemu wpisowi do rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) to m.in.:

  • wytwórcy odpadów komunalnych,
  • wytwórcy pojazdów, które wycofano z użytkowania, nadal podlegają obowiązkowi rejestracji w BDO. Dlatego, że wytworzyli ten odpad (o kodzie 16 01 04* lub 16 01 06, w zależności od klasyfikacji). Jeśli jednak oddają go do stacji demontażu to wówczas zwolnieni są z obowiązku ewidencji tego odpadu,
  • rolnicy posiadający użytki ziemne o powierzchni poniżej 75 ha – wyjątkiem są rolnicy, posiadający już decyzję o zakresie wytwarzania odpadów.

Regulacje dotyczące rejestracji w BDO są wyjątkowo skomplikowane. Napisz do nas, a chętnie potwierdzimy, czy obszar prowadzonej działalności przez Twoją firmę podlega obowiązkowemu wpisowi do BDO. Wszelkie formalności związane ze złożeniem pełnego wniosku i dokonania wpisu do rejestru BDO przejmujemy na siebie. Ty – jako nasz Klient będziesz na bieżąco informowany o postępach naszej pracy.

Dzięki temu nie tylko zaoszczędzisz swój czas. Przede wszystkim, masz pewność, że Twój wniosek o wpis będzie w 100% prawidłowo wypełniony!

Jak się zarejestrować w BDO?

Od kilku lat obowiązuje w Polsce nakaz ewidencji odpadów. Jednak dopiero od grudnia 2020 roku powstał obowiązek prowadzenia ich ewidencji elektronicznie, wykorzystując w tym celu rejestr BDO. Wpis do rejestru BDO jest o tyle ważny, że wówczas przedsiębiorca uzyskuje indywidualny numer rejestrowy. Powinny go posiadać zakłady produkcyjne, wszystkie przedsiębiorstwa wytwarzające odpady inne niż komunalne, podmioty zajmujące się zarządzaniem nimi I takie, które je transportują. Bez numeru rejestrowego mogą pojawić się problemy, kiedy przedsiębiorca będzie chciał przekazać odpady do utylizacji. W związku z nowymi regulacjami, dotyczącymi gospodarki odpadami, przedsiębiorcy zyskali z tego tytułu nowe obowiązki.

Skontaktuj się z nami, a dowiesz się, czy Twoja działalność podlega obowiązkowemu wpisowi do rejestru oraz jeśli tak – jakie kroki należy podjąć w tym celu. Dodatkowo nie wszystkie firmy zobligowane są do prowadzenia ewidencji odpadów oraz umieszczania swojego numeru rejestrowego na fakturach. Nasi pracownicy rozwieją wszelkie wątpliwości na temat rejestru BDO.

Chcąc zarejestrować się w rejestrze BDO, można zrobić to składając wniosek w formie elektronicznej. Istnieje także opcja korespondencyjna, ale dotyczy wyłącznie podmiotów zagranicznych. W niektórych przypadkach może być konieczne wniesienie opłaty rejestrowej, której wysokość zależy od wielkości przedsiębiorstwa i liczby zatrudnionych w nim pracowników. Obowiązek ten dotyczy jednak wyłącznie firm:

  • wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym autoryzowanych przedstawicieli,
  • producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
  • wprowadzających na terytorium kraju baterie lub akumulatory, pojazdy, produkty w opakowaniach, opony oraz oleje smarowe.

Firmy zajmujące się sprowadzaniem na rynek samochodów będą musiały dodatkowo dostarczyć umowy ze stacjami demontażu pojazdów lub organizacjami odzysku odpadów elektronicznych.

W ciągu 30 dni od złożenia wniosku marszałek województwa dokonuje wpisu oraz przekazuje przedsiębiorcy indywidualny numer rejestrowy, login i hasło do serwisu BDO. Inaczej rzecz się ma, gdy wniosek składany jest przez pełnomocnika. W takiej sytuacji dostęp do BDO przyznawany jest na podstawie linka, przesyłanego w wiadomości elektronicznej.

Wypełnienie wniosku zależy od charakteru prowadzonej działalności. Uregulowania dotyczące wpisu do rejestru BDO są dość skomplikowane i przynoszą przedsiębiorcom spore wyzwania. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku urząd marszałkowski wzywa do uzupełnienia braków w dokumentacji, co dodatkowo wydłuża okres jego zatwierdzenia w systemie BDO.

Jakie są konsekwencje braku wpisu do rejestru BDO?

Przedsiębiorcy, którzy mimo obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów nie wpisali się do rejestru BDO, zostaną ukarani mandatem, grzywną, a nawet karą pozbawienia wolności. Kary za brak wpisu do rejestru BDO mogą wynosić nawet do 1 miliona złotych. Dodatkowo – te firmy oficjalnie nie będą miały możliwości wywozu odpadów i tym samym wystawienia elektronicznej karty ich odbioru. Jeżeli, pomimo zakazu, takiego transportu dokonają, grozi im administracyjna kara pieniężna w wysokości od 2 do 10 tysięcy złotych.

Należy jednak podkreślić, że za wystawienie karty przekazania odpadów odpowiedzialny jest jego posiadacz bądź wytwórca pierwotny. Jeśli firma jedynie zleca ich transport zewnętrznemu przewoźnikowi, to jest on zobowiązany do posiadania stosownego wpisu w BDO. W przypadku jego braku powyższa kara finansowa zostanie nałożona na podmiot transportujący. Musi liczyć się z nią również sam posiadacz odpadów, ale tylko pod warunkiem, że zlecił ich przewóz, mając świadomość braku stosownych uprawnień.

Sankcje grzywny lub aresztu grożą także przedsiębiorcom, którzy udzielą we wniosku o wpis do rejestru BDO nieprawdziwych informacji na temat gospodarowania odpadami w ich zakładzie. Z karą sięgającą 1 miliona złotych trzeba się liczyć także w sytuacji, gdy nadany numer rejestrowy nie zostanie umieszczony na dokumentach sporządzanych w toku bieżącej działalności. profil w BDO.

Teoretyczna i praktyczna wiedza na temat przepisów i procedur pozwala świadczyć usługi na wysokim poziomie i w fachowy sposób. Podmioty, których działalność obejmuje wytwarzanie odpadów, mogą powierzyć nam również kwestie związane z ich transportem. Współpracujemy też z klientami, na których terenie są stosowane komunalne osady ściekowe, np. w ramach uprawy roślin przeznaczonych do spożycia. Serdecznie zapraszamy do kontaktu – wypełnij formularz i korzystaj z naszych usług!