A-schild - transport odpadów w Niemczech

Współczesne wyzwania związane z zarządzaniem odpadami sprawiają, że transgraniczny przewóz odpadów jest integralną częścią gospodarki. Najczęściej opiera się on na procedurze informacyjnej zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1013/2006. Kluczową rolę odgrywa odpowiednia dokumentacja, zwłaszcza dokument z Aneksu VII do wspomnianego rozporządzenia. Dlaczego transport odpadów stał się tak istotny w ostatnich latach i jakie wyzwania stawia przed firmami? Odpowiedzi na te pytania znajdują się poniżej.

Masz do przewiezienia odpady za granicę? Szukasz rzetelnego partnera do realizacji transgranicznego przewozu odpadów? Skontaktuj się z nami 

p.koszynski@ekologistyka-24.pl +48 519 516 869

Informacja przede wszystkim

Procedura informacyjna zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1013/2006 to nieodzowny element przewozu odpadów poza granice kraju. Najważniejszym dokumentem w tym procesie jest natomiast „Dokument Towarzyszący” z Aneksu VII. Zawiera on szczegółowe informacje o odpadach oraz planie ich przemieszczenia. Ten dokument pełni kluczową rolę, zarówno dla organów regulacyjnych, jak i dla firm odpowiedzialnych za transport. Co ważne, obowiązek jego wystawienia spoczywa na wytwórcy lub posiadaczu odpadu.

O tym jak ważny jest dokument z Aneksu VII niech zaświadczy fakt, że jego brak może spowodować szereg problemów. Do najważniejszych z pewnością należą:

  • kary finansowe – w zależności od kraju, na terenie którego kontrola wykazała brak dokumentacji, obowiązywać będzie odrębny taryfikator kar. Co ważne, najczęściej nakłada się je zarówno na kierowcę, który uczestniczył w przemieszczeniu odpadów, jak i na firmę, która go zatrudnia
  • konfiskata ładunku – często stosowany środek zapobiegawczy. Do czasu uzupełnienia braków w dokumentach ładunek składuje się w wyznaczonym miejscu. Zatrzymanie może być również spowodowane wadami technicznymi pojazdu, które wykluczają go z dalszej jazdy. Wówczas przewóz można kontynuować dopiero po wysłaniu auta zastępczego. Kosztami składowania odpadu na czas postępowania wyjaśniającego obciąża się firmę transportową
  • obowiązek zwrócenia odpadu do wytwórcy/posiadacza – jeśli braku w dokumentacji nie sposób uzupełnić, kierowca może być zobligowany do zwrócenia odpadu do miejsca jego załadunku. Odbywa się to oczywiście na koszt firmy transportowej

Wzrost znaczenia transportu odpadów

W ostatnich latach transport odpadów stał się niewątpliwie kluczowym elementem gospodarki, a kilka czynników przyczyniło się do jego znaczącego wzrostu:

1) W miarę jak firmy stają się bardziej globalne, potrzeba przemieszczania odpadów do innych krajów staje się nieuniknioną koniecznością.
2) Wzrost zainteresowania ochroną środowiska naturalnego sprawił, że firmy muszą bardziej skrupulatnie zarządzać odpadami, w tym ich przemieszczaniem i utylizacją.
3) Przewóz odpadów może być integralną częścią procesów recyklingu i przetwarzania, które są coraz bardziej pożądane z punktu widzenia ochrony środowiska.
4) Unia Europejska reguluje przemieszczanie odpadów, wprowadzając procedury i przepisy, które muszą być przestrzegane przez firmy działające na jej obszarze.

Profesjonalizm i doświadczenie

W obliczu coraz bardziej skomplikowanych regulacji i procedur, ważne jest by firmy powierzały transport odpadów profesjonalistom. Jednym z liderów w tej dziedzinie jest Ekologistyka24. Od ponad dekady wspieramy firmy z całej Europy w przemieszczaniu odpadów. Dbamy o ich zgodność z przepisami i minimalizację wpływu na środowisko.