A-schild - transport odpadów w Niemczech

Transport ponadgabarytowy, czyli przewóz ładunków, które ze względu na swoje rozmiary lub masę przekraczają standardowe normy, wymaga specjalnych zezwoleń. W Polsce i w innych krajach Europy istnieją uregulowania prawne dotyczące tego rodzaju transportu, ale ich wspólnym mianownikiem jest Dyrektywa Rady 96/53/WE, która wyznacza pewne standardy odnośnie wymiarów i mas pojazdów. Jakie są zasady uzyskiwania i wykorzystywania pozwolenia na transport ponadgabarytowy?

Transport ponadgabarytowy w Polsce reguluje ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 499, ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1833, ze zm.). Dodatkowo, przewozy ładunków ponadgabarytowych podlegają zezwoleniom, które są wydawane przez odpowiednie organy, takie jak Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad lub wojewodowie. Obowiązki i warunki związane z transportem ponadgabarytowym szczegółowo określają przepisy oraz zezwolenia wydawane na podstawie tych przepisów.

Podstawy prawne

Wiemy już jakie przepisy leżą u podstaw procedury wydawania pozwoleń na transport ponadgabarytowy w Polsce. A jak to wygląda w innych krajach?

  • W Niemczech, przepisy regulujące transport ponadgabarytowy nadzoruje Bundesamt für Güterverkehr (Federalny Urząd Transportu Drogowego). Centralny akt prawny, regulujący ten rodzaj transportu to niemiecka ustawa o ruchu drogowym, znana jako „Straßenverkehrsgesetz.” Dodatkowo istnieją także rozporządzenia wykonawcze, które precyzyjnie określają wymiary, masy, trasy oraz procedury dotyczące zezwoleń na przewóz ładunków ponadgabarytowych. Operatorzy muszą ubiegać się o odpowiednie zezwolenia i przestrzegać ściśle określonych norm bezpieczeństwa.
  • We Francji, transport ponadgabarytowy podlega nadzorowi Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Regionalnej Dyrekcji ds. Środowiska, Planowania i Mieszkalnictwa). Francuskie przepisy regulujące ten rodzaj transportu znajdują się w „Code de la Route” (Kodeksie Drogowym). Przepisy te określają dokładne normy dotyczące wymiarów, mas oraz procedur związanych z przewozem ładunków ponadgabarytowych, i wymagają uzyskania stosownych zezwoleń przez operatorów.
  • W Wielkiej Brytanii, przepisy regulujące transport ponadgabarytowy są zarządzane przez różne agencje w zależności od regionu. Na przykład w Anglii to Transport for London oraz Highways England nadzorują ten rodzaj transportu. Wymogi oraz procedury uzyskiwania zezwoleń na przewóz ładunków ponadgabarytowych mogą się różnić w zależności od obszaru. Operatorzy muszą dostosować się do lokalnych przepisów i wymagań agencji regulujących.

Obowiązki posiadacza pozwolenia na transport ponadgabarytowy

  • Posiadacz pozwolenia musi dostarczyć dokładną dokumentację związaną z transportem, w tym informacje o trasie, ładunku i pojazdach. Zgłoszenie takiego transportu musi być złożone odpowiednio wcześniej.
  • Musi on również ściśle przestrzegać warunków zezwolenia, w tym określonej trasy, limitów prędkości i godzin, w których może się odbywać przewóz
  • Jednym z najważniejszych obowiązków jest także dopilnowanie, by przewóz był bezpieczny i nie stwarzał zagrożenia dla innych użytkowników dróg.