!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --

Odpady niebezpieczne - dlaczego warto je transportować?

Transport odpadów niebezpiecznych obwarowany jest bardzo restrykcyjnymi przepisami. Nic dziwnego, zważywszy na właściwości wspomnianych materiałów. Ich przmieszczanie powinno odbywać się według ściśle określonych wytycznych. Jednak biurokracja nie stanowi problemu dla profesjonalistów. Nasza wytężona praca przyniosła owoce, dzięki którym w naszej ofercie pozwoleń na odpady znalazły się także pozwolenia na transport odpadów niebezpiecznych na terenie Niemiec.

Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 definuje odpady niebezpieczne jako "wykazujące co najmniej jedną spośród właściwości niebezpiecznych". Dalej dokument precyzuje, że właściwościami tymi są m. in. łatwopalność, wybuchowość, szkodliwość, toksyczność, silna reaktywność i in.

Zaliczyć można do nich m. in. przeterminowane leki, przepracowane oleje silnikowe, zużyte akumulatory, baterie, farby, odpady budowlane, zawierające azbest, kwasy, niektóre odpady zwierzęce...

Z uwagi na przypisywane im cechy, transport takich towarów regulują liczne przepisy, zarówno konwencje międzynarodowe jak i wewnętrzne, ustanowione przez poszczególne kraje Unii Europejskiej.

Wśród nich, oprócz genewskiej Konwencji ADR z 1957 roku (ratyfikowanej przez Polskę blisko 20 lat później) wymienić należy Konwencję Sztokholmską, która ma na celu wyeliminowanie trwałych zanieczyszczeń organicznych i uniemożliwienie wprowadzenia nowych TZO do produkcji i użytku, Konwencję Rotterdamską, która zobowiązuje do wspólnej odpowiedzialności za ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska w międzynarodowym handlu niebezpiecznymi chemikaliami,
zapewnia wymianę informacji oraz zakazuje eksportu chemikaliów do państw, które nie wyraziły zgody na przywóz takich chemikaliów.

Ostatnią, choć z pewnością nie najmniej ważną jest Konwencja Bazylejska. Umożliwia ona racjonalne ekologicznie gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi, chroniąc tym samym środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. Reguluje także kwestię ich transgranicznego przemieszczania.

Ekologistyka24 jako jedna z nielicznych posiada wiedzę i kompetencje, umożliwiające uzyskiwanie pozwoleń na transport odpadów niebezpiecznych na terenie Niemiec. Wszystkie formalności bierzemy na siebie, więc w gestii Klienta leży jedynie wyrażenie chęci uzyskania stosownego pozwolenia i przekazanie nam niezbędnych informacji. Potem wystarczy tylko czekać na efekty naszej pracy.

 

Na ewentualne Państwa Pytania odpowie nasz specjalista:
 

Specjalista do spraw pozwoleń

Maja Koszyńska -  512 917 352

m.koszynska@ekologistyka-24.pl
 

Dyspozycja e-mail 24/7

dispo@ekologistyka-24.pl

Notka od Redakcji

Więcej w tym dziale

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.