Sprzedajesz torby plastikowe w swoim sklepie? Zobacz co cię czeka od września

Od 01.09.2019 r. sprzedawcy detaliczni i hurtowi są objęci obowiązkiem rejestracji w bazie danych odpadowych. Muszą się zarejestrować do 31 grudnia 2019 r. i mogą prowadzić działalność bez posiadania takiego wpisu do dnia jego uzyskania. Po nadaniu numeru rejestrowego muszą go umieszczać na każdym dokumencie, sporządzanym w ramach prowadzonej działalności.

Prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane  torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, we wniosku rejestracyjnym w bazie danych odpadowych muszą zamieścić:

  • informację o rodzaju prowadzonej działalności,
  • informację o miejscu albo miejscach prowadzenia działalności

Podstawę prawną stanowi art. 50 i art. 52 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 z późn. zm.

Wraz z początkiem września objęto obowiązkiem pozostałe torby z tworzywa sztucznego również o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej, czyli opłata recyklingowa będzie pobierana za wszystkie torby z tworzywa sztucznego, wydawane w jednostce handlu detalicznego lub hurtowego do pakowania produktów tam zakupionych.

Zwolnienie z opłaty recyklingowej nadal będzie dotyczyło tylko bardzo lekkich toreb, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem.

Warto wiedzieć! 

Bardzo lekka torba na zakupy z tworzywa sztucznego to torba na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonana z tworzywa sztucznego, która jest oferowana w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego, o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, która jest wymagana ze względów higienicznych lub oferowana jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.

Obowiązek prowadzenia ewidencji

Ważna zmiana obowiązywać również będzie od 1 stycznia 2020 roku. Od tego właśnie momentu przedsiębiorca, prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, będzie zobowiązany prowadzić ewidencję liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej.

Co ważne, będzie musiał prowadzić oddzielną ewidencję dla poszczególnych jednostek. Dodatkowo informacje, jakie zawrze w ewidencji będzie musiał przechowywać przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą.

Obowiązek sprawozdawczości

Nowy rok to również inna ważna zmiana, dotycząca obowiązku sprawozdawczości. Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową będzie miał czas do 15 marca 2020 r. by złożyć sprawozdanie o liczbie nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, objętych opłatą recyklingową, wskazując miejsce prowadzenia jednostki handlu detalicznego lub hurtowego.

Pierwsze sprawozdanie dotyczyć ma roku 2019 i należy je złożyć do 15 marca 2020 r. za pośrednictwem Bazy BDO, przy czym warto zaznaczyć, że sprawozdanie w zakresie liczby nabytych i wydanych pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego obejmuje okres od dnia 1 września 2019 r.

Co grozi za niedopełnienie obowiązku rejestracji w BDO i związanych z tym innych powinności?

Na mocy Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (z późn. zm.):

Art. 194 Administracyjną karę pieniężną wymierza się m. in. za:

– prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1, bez wymaganego wpisu do rejestru;

– nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 63;

w wysokości od 5 000 zł do 1 000 000 zł.

Art. 56. ust 1. pkt 10 c) Administracyjnej karze pieniężnej, podlega ten, kto wbrew przepisowi art. 40a ust. 1 nie pobiera opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Art. 57. pkt 4. Kary pieniężne wynoszą od 500 zł do 20 000 zł.

Art. 58. ust. 2. Kary pieniężne wymierza, w drodze decyzji, właściwy wojewódzki inspektor inspekcji handlowej.

W celu uniknięcia wspomnianych wyżej nieprzyjemności zalecamy skorzystanie z pomocy specjalistów z grupy Open Transport, którzy dzięki platformie Ekologistyka24 przeprowadzą Państwa firmę przez kolejne etapy rejestracji. A wszystko to drogą mailową i za przystępną cenę.

Skontaktuj się z nami !

Justyna Błażewicz

Dział pozwoleń

+48 500 867 153

j.blazewicz@elogistyka-24.pl

Paweł Makowski

Kierownik Działu Międzynarodowego

+48 517 862 602

p.makowski@elogistyka-24.pl

Podobne wpisy

Dodaj komentarz