!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --

Zezwolenie na transport odpadów

Zamów pozwolenie na transport

Skontaktuj się z nami:

Justyna Błażewicz-Seredyn - Pozwolenia UE
Tel. +48 500 867 153
 (Kontakt w języku: PL)
 E-mail: j.blazewicz@ekologistyka-24.pl

Paweł Makowski - Pozwolenia UE
Tel. +48 517 862 602
 (Kontakt w języku: PL, EN)
 E-mail: p.makowski@ekologistyka-24.pl

Paweł Koszyński - Chief Business Partner
Tel. +48 519 516 869
 (Kontakt w języku PL, EN, IT)
 E-mail: p.koszynski@ekologistyka-24.pl

 

W dzisiejszych czasach ilość odpadów, produkowanych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych, z roku na rok rośnie. Niektóre z nich mogą powodować realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Co więcej – odpady mają niekorzystny wpływ na środowisko naturalne. Z tego względu warto zadbać o ich regularny wywóz, a następnie unieszkodliwienie. Jednak nie wolno robić tego samodzielnie – transportem zajmują się wyspecjalizowane firmy z odpowiednimi uprawnieniami.

Uregulowania prawne w zakresie transportu odpadów

Aktualnie każda firma trudniąca się przewozem odpadów, musi posiadać stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności tego typu. Tok postępowania z odpadami regulują:

  • fragmenty ustawy o odpadach (z późn.zm.) z 14 grudnia 2012 roku,
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów

Od 24 stycznia 2018 roku, wraz z uruchomieniem Rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO), zgoda na transport odpadów wydawana jest przez Urząd Marszałkowski. Jest ona udzielana z momentem wpisu przedsiębiorcy do rejestru BDO oraz nadaniem numeru rejestrowego. Wykonywanie usług, związanych z transportem odpadów, bez uzyskania wymaganych pozwoleń wiąże się z karą mandatu, zależną od przewożonych odpadów. W skrajnych przypadkach może sięgać nawet dziesiątek tysięcy złotych.

Kto może uzyskać pozwolenie na profesjonalny transport odpadów?

Działalność zajmującą się profesjonalnym przewozem odpadów może prowadzić zarówno prywatny przedsiębiorca, jak i każda gminna jednostka organizacyjna, wyznaczona przez władze. Usługodawca musi okazywać się  dokumentem informującym o konkretnym rodzaju transportowanych odpadów oraz powinien posiadać dane zleceniodawcy. Są one zawarte na karcie KPO, która wystawiana jest w formie elektronicznej. Kierowca powinien mieć możliwość jej wyświetlenia na urządzeniu mobilnym, laptopie lub każdym innym sprzęcie z ekranem zapewniającym czytelność dokumentu. Istnieje również możliwość jego wydrukowania i okazywania w takiej formie.

Należy zadbać o to, aby cała procedura gospodarowania odpadami była zgodna z uregulowaniami ochrony środowiska i nie stanowiła zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Pobrane odpady trafiają do składowania, utylizacji lub recyklingu. Ich konkretnego odbiorcę wskazuje organ zlecający transport odpadów. Nie ma przeciwwskazań, aby działalność zajmująca się przewozem odpadów została rozszerzona o usługę przetwarzania materiałów – odzysku albo unieszkodliwiania.

Jakie pojazdy mogą być wykorzystywane do transportu odpadów?

Ustawodawca uregulował również wymogi, dotyczące pojazdów wykorzystywanych do transportu odpadów. Przede wszystkim, w myśl rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. muszą być w odpowiedni sposób oznakowane, a odpady powinny zostać w odpowiedni sposób zabezpieczone. Przepisy mówią także o miejscu i sposobie składowania śmieci – należy je rzetelnie posegregować, a następnie umieścić w dedykowanych pojemnikach.

Procedura uzyskania wymaganego zezwolenia na transport odpadów jest skomplikowana. Pozwól, że my pomożemy Twojej firmie w przejściu całego procesu szybko i skutecznie! Zajmiemy się wszelkimi formalnościami, a Ty na bieżąco będziesz informowany o postępach w pracy. Zajmujemy się uzyskiwaniem zezwoleń w zakresie transportu odpadów nie tylko na terenie Polski, ale wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Transport odpadów niebezpiecznych

Władze Polski, tak jak w przypadku wielu innych państw, muszą nieustannie mierzyć się z niebezpieczeństwami, wywoływanymi przez niewłaściwą gospodarkę odpadami niebezpiecznymi. Sama nazwa wskazuje – są to materiały szkodliwe dla środowiska naturalnego, a nawet dla zdrowia i życia ludzi. Dlatego tak ważne jest ich odpowiednie składowanie oraz utylizowanie. Niestety ze względu na swoją charakterystykę, przysparzają wiele trudności zarówno w magazynowaniu, jak i późniejszym transporcie, w którego przypadku wymagane jest odpowiednie zezwolenie. Przepisy dotyczące przewozu odpadów niebezpiecznych są więc bardzo rygorystyczne i trudne do spełnienia. Firmy zajmujące się działalnością tego typu muszą pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności i maksymalnej dbałości o bezpieczeństwo. Każde, choćby niewielkie uchybienie w tym zakresie, wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Samo przygotowanie pojazdów do prawidłowego przewozu odpadów wiąże się z poniesieniem znacznych kosztów. Chodzi bowiem o to, aby przewożone materiały nie stanowiły zagrożenia podczas transportu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie transportu odpady absolutnie nie mogą mieć kontaktu z ludźmi, zwierzętami oraz glebą i wodami powierzchniowymi i gruntowymi.

Za odpady niebezpieczne uznaje się wszelkie bezużyteczne materiały, mogące choćby w najmniejszym stopniu zagrozić bezpieczeństwu środowiska naturalnego. Dotyczy to nie tylko substancji, ale i towarów transportowanych luzem czy w sztukach. Za przykład można podać: farby, kleje, rozpuszczalniki, nawozy, substancje zawierające kwas. Szczególnej ostrożności wymaga także recykling i utylizacja odpadów niebezpiecznych.

Uregulowania prawne w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpady niebezpieczne należy przewozić zgodnie z określonymi procedurami. Dokumentami regulującymi proces transportu materiałów niebezpiecznych na terenie całej Europy są ADR, czyli europejska umowa obejmująca przewóz towarów niebezpiecznych, oraz Konwencja Bazylejska, która opisuje kwestie transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych.

Polska już od wielu lat stosuje się do uregulowań konwencji ADR – przystąpiła do porozumienia już w 1975 roku, natomiast Konwencję Bazylejską ratyfikowała w 1996 roku. Chcąc dostosować się do aktualnych realiów, ustawodawca regularnie dokonuje zmian w przepisach i aktualizuje treść dokumentu (co dwa lata). W związku z tym każda firma działająca na terenie naszego kraju i zajmująca się transportem materiałów niebezpiecznych jest zobligowana do przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa zawartych w ADR, które wymagają m.in. pozwolenia na przewóz odpadów.

Co grozi za nielegalny transport odpadów niebezpiecznych?

W przypadku przeprowadzania transportu odpadów niebezpiecznych np. w celu recyklingu, w sposób niezgodny z zapisami ustawy krajowej lub konwencji ADR, trzeba liczyć się z karą pieniężną w wysokości od 200 do 10 000 złotych. Wynika to z ich negatywnego oddziaływania na środowisko, przez co wprowadzono ścisłe regulacje obejmujące m.in. szczególne warunki ich transportu. Z powodu podstawowego składu chemicznego zanieczyszczeń, które zawierają wiele niebezpiecznych dla otoczenia i ludzi związków, konieczne jest również dostosowanie się do przepisów w zakresie spełniania wymagań, określonych w rozporządzeniu o unieszkodliwianiu odpadów. W razie ich niespełnienia należy liczyć się z karami finansowymi niezależnie od tego, czy podmiot popełniający wykroczenie jest przedsiębiorstwem czy instytucją, czy jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Warto podkreślić, że na sankcje narażony jest każda ze stron, zaangażowanych w transport odpadów niebezpiecznych – nadawca, odbiorca lub przewoźnik.

W związku z tym, że wytyczne ulegają nieustannym zmianom i wiele z nich nie jest w pełni zrozumiałych – poleca się skorzystanie z usług profesjonalnej firmy zajmującej się pozyskiwaniem zezwoleń na przewóz odpadów niebezpiecznych. Pozwoli to uniknąć kar za nieprawidłowy transport odpadów niebezpiecznych, wynikających wyłącznie z braku znajomości aktualnych przepisów. My pomagamy z powodzeniem usługodawcom, chcącym prowadzić tego typu działalność nie tylko w Polsce, ale i w różnych krajach Europy. Od wielu lat pomagamy nie tylko w uzyskiwaniu zezwoleń dotyczących przewozu odpadów niebezpiecznych, ale także prowadzimy usługi konsultacyjne, zapewniające całoroczną opiekę merytoryczną.

Dysponujemy bogatym doświadczeniem w branży i doskonale znamy aktualne przepisy dotyczące utylizacji. Nasze wyposażenie obejmuje wszelkie niezbędne narzędzia, maszyny i pojazdy, których wymaga zezwolenie i pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i ich transport. Dzięki temu możemy świadczyć usługi przystosowane do aktualnych warunków prawnych, które są jednocześnie efektywne, profesjonalne i ekologiczne. W ramach współpracy oprócz pozwolenia na przewóz pozyskujemy też zezwolenie na zbieranie odpadów oraz ich przetwarzanie i magazynowanie.

Gdzie zdobyć pozwolenie na transport odpadów?

Świadczenie usług związanych z przewozem odpadów bez posiadania wymaganego pozwolenia jest nielegalne. Przede wszystkim przewidziane sankcje są bardzo wysokie, a swoją niewiedzą można spowodować ogromne zagrożenie dla środowiska naturalnego – czasem nawet dla zdrowia i życia ludzi. Prawidłowo wypełniony wniosek o zezwolenie na transport zawiera informacje, m.in. o charakterystyce posiadanych pojazdów. Muszą być one dostosowane nie tylko do przepisów dotyczących transportu odpadów, również niebezpiecznych, ale także prawa o ruchu drogowym.

Jeżeli firma zajmuje się transportem wewnętrznym – na terenie konkretnego przedsiębiorstwa nie wymaga się od niej posiadania zezwolenia. Tak samo jest w przypadku osób fizycznych i jednostek organizacyjnych bez statusu przedsiębiorcy, a dokonujące przewozu odpadów na własny użytek.

Chcąc uniknąć wielu poważnych konsekwencji w związku z prowadzeniem działalności wbrew przepisom prawa, prawidłowo transportując odpady – warto udać się do profesjonalnej firmy. Gwarantujemy, że uzyskane dzięki naszej pomocy zezwolenia są przygotowane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Doskonale znamy uwarunkowania obowiązujące w każdym europejskim kraju.

Zezwolenie na transport odpadów w ciągu 1 dnia roboczego? To jest możliwe, ale tylko w przypadku wybranych krajów! Zleć nam ekspresowe załatwienie formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na transport odpadów. Sprawdź, jakie to proste!

Recykling w Niemczech

Międzynarodowy przewóz odpadów (np. w celu recyklingu) wiąże się z koniecznością dostosowania się do przepisów prawa kraju docelowego. Niemcy nakładają wymóg złożenia wniosku rejestracyjnego zarówno w przypadku transportu odpadów niebezpiecznych, jak i nieposiadających szkodliwych właściwości, zwanych także neutralnymi. Jako specjaliści w zakresie międzynarodowego prawa przewozowego pomożemy Ci zdobyć pozwolenie na transport odpadów na terenie tego kraju.

 

Zezwolenie na transport odpadów

Dopuszczalne formaty plików:
jpg, jepg, gif, png. pdf, doc, txt, docx, odt, xls, xlsx (max. 3MB)

Dodane pliki

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.