Przedsiębiorco, zobacz co od stycznia zmieniło się w kwestii transportu odpadów

Z dniem 24.01 weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów z dnia 7 października 2016 roku. Dokument ten jest odpowiedzią na stosowną dyrektywę unijną z dnia 9 września 2015. Jakich zmian dotyczy?

Dokument sygnowany przez Jana Szyszko uzupełnia treści zawarte w ustawie o odpadach z grudnia 2012. Według rozporządzenia mają obowiązywać nowe zasady transportu odpadów z wyłączeniem towarów niebezpiecznych, których transport reguluje inna ustawa (z 19 sierpnia 2011 r. – przyp. red.).

Transport odpadów winien być wykonywany w sposób uniemożliwiający mieszanie poszczególnych ich rodzajów, chyba że są one przeznaczone do przetworzenia w tym samym procesie.

Paragraf 5 punkt 1 określa sposób transportu odpadów jako „uniemożliwiający rozprzestrzenianie się odpadów poza środki transportu, w szczególności ich wysypywanie, pylenie i wyciek, oraz ograniczający do minimum uciążliwość zapachową”.

W tym samym paragrafie sprecyzowano, iż transport należy wykonywać tak, by ograniczyć do minimum oddziaływanie czynników atmosferycznych, mogące wywoływać negatywny wpływ transportowanych odpadów na środowisko lub stanowiące zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi.

Paragraf siódmy natomiast porusza kwestię zmiany rodzaju transportowanych odpadów tym samym środkiem transportu. Zalecane jest tu przedsięwzięcie środków, które zmierzałyby do usunięcia pozostałości poprzedniego transportu odpadów. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy wspomniane nie wpłyną w sposób negatywny na nowy ładunek odpadów, czyniąc je niebezpiecznymi dla środowiska lub życia i zdrowia ludzi.

Nie można podjąć się transporu odpadów bez wymaganych dokumentów, potwierdzających rodzaj transportowanych odpadów oraz zawierających dane zlecającego transport, a jeśli mowa jest o odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wymagany jest dokument, zawierający informacje o rodzaju transportowanych odpadów i gminie, z której są odbierane.

Dokumentami, o jakich mowa w rozporządzeniu są:

1) karta przekazania odpadów, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
2) faktura sprzedaży odpadów;
3) podstawowa charakterystyka odpadów, o której mowa w art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
4) dokument dotyczący transgranicznego przemieszczania odpadów, o którym mowa w załączniku IB lub załączniku VII
do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania
odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1, z późn. zm.);
5) inny dokument potwierdzający rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego transport odpadów, jeżeli
transportujący odpady nie posiada dokumentów, o których mowa w pkt 1–4.

    Rozporządzenie MŚ z dn. 7 października 2016

Najważniejszą zmianą w transporcie odpadów, jaką wprowadził szef resortu środowiska, jest sposób oznaczania środków transportu. Według wytycznych na pojeździe, którym ma być transportowany ładunek odpadów, powinien posiadać oznaczenie w postaci białej tablicy z czarnym nadrukiem „ODPADY”.

Przedsiębiorco, zobacz co od stycznia zmieniło się w kwestii transportu odpadów

Wymogi odnośnie samego napisu są następujące: wysokość minimum 100 mm i szerokość linii minimum 15 mm.

Dopuszcza się jednak odstępstwa od podanych rozmiarów, ale tylko wówczas, gdy na środku transportu brakuje wystarczającej powierzchni do umieszczenia tablicy. W takim wypadku:

  • wymiary tablicy mogą wynosić do 300 mm szerokości i 120 mm wysokości
  • wymiary napisu – wys. do minimum 80 mm i szerokość linii do 12 mm minimum

Powyższe oznakowanie powinno się umieścić w miejscu widocznym, powinno być czytelne, trwałe a przy tym odporne na warunki atmosferyczne.

W przypadku transgranicznego transportu odpadów wymiary tablicy podobnie jak w przypadku transportu krajowego winny wynosić 400 x 300 mm, ale już litera „A” (niem. der Abfall – odpady) powinna być wysoka na minimum 200 mm a szerokość linni powinna mieć minimum 20 mm.

Także w tym wypadku tablica ta powinna być umieszczona w miejscu widocznym, powinna być czytelna i odznaczać się odpornością na warunki atmosferyczne.

Oprac. na podst. Dziennika Ustaw

Podobne wpisy

Dodaj komentarz