Ewidencja, transport i przekazywanie odpadów

Zapisy ustawy o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. nakładają na przedsiębiorcę obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów. Przepisy jasno precyzują, że powinna się ona odbywać z wykorzystaniem dokumentów takich jak karty ewidencji odpadów, odrębne dla każdego ich rodzaju i karta przekazania odpadu. Na co należy zwrócić uwagę, decydując się na powierzenie odpadów specjalistycznej firmie?

Kontakt w sprawie ewidencji odpadów w Polsce: 
e.nadolna@ekologistyka24.pl +48 881 045 376
j.blazewicz@ekologistyka24.pl +48 500 867 153

Ewidencja odpadów

Każdy przedsiębiorca, który przejmuje pozostałości od innej firmy, musi dopełnić wszelkich formalności z tym związanych. Od 1 stycznia 2021 może to zrobić tylko za pośrednictwem powołanego w tym celu systemu BDO. Musi więc prowadzić ewidencję odpadów oraz potwierdzić ich odbiór w formie elektronicznej. Stosowną dokumentację przygotowuje wytwórca odpadu lub wyznaczony przez niego przedstawiciel. Obowiązek ten dotyczy również nabywcy odpadu.

Przekazanie odpadów

Gdy w przekazanie odpadów angażuje się firma transportowa, zlecający usługę przewozu podaje na KPO dane odbiorcy i informuje o miejscu rozładunku towaru. Kiedy transport dobiegnie końca, wszystko dokumentuje się na karcie, wystawianej za pośrednictwem elektronicznego systemu BDO.

Można odstąpić od konieczności wypełniania karty przekazania materiałów w przypadku, gdy jedna ze stron zwolniona jest z prowadzenia obowiązkowej ewidencji odpadów.

W innym punkcie ustawa wskazuje, że w przypadku, gdy w ciągu miesiąca kilkakrotnie przekazywany jest określony odpad przy pomocy tego samego przewoźnika do tego samego odbiorcy, możliwe jest sporządzenie zbiorczego dokumentu KPO.

Karta ewidencji odpadu (KEO) poświadcza rejestrację tego samego materiału, ale w różnych ilościach. Ważne, by dla każdego rodzaju surowca wypełnić osobny dokument.

KEO powinna zawierać informacje o ilości odpadów wytworzonych w przeciągu miesiąca. Powinna też określać przyjęty sposób postępowania z nimi. Na przykład to jaka ich część została zutylizowana, oddana do recyklingu lub przekazana firmie zewnętrznej. Na odbiorcy surowca spoczywa natomiast obowiązek uzupełnienia w karcie informacji o jego odbiorze i sposobie dalszego zagospodarowania.

Artykuł 180. Ustawy o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 roku określa, że za niewłaściwe, nieterminowe lub niezgodne ze stanem faktycznym wypełnienie powyższych dokumentów przedsiębiorcy grozi kara pieniężna. W osobnym artykule jej wysokość określona została do 10 tys. złotych zależnie od rodzaju naruszenia. Kara nakładana jest na drodze decyzji administracyjnej przez właściwego inspektora ds. ochrony środowiska.

Prowadzenie ewidencji odpadów w BDO

Odpowiedzialna działalność gospodarcza oraz ochrona przyrody to fundamenty zrównoważonego rozwoju. W tym kontekście, prowadzenie karty ewidencji odpadów jest obowiązkowe. Dotyczy to sprzedawców oraz pośredników, którzy muszą ewidencjonować przekazanie tych substancji. Dokumenty muszą być przygotowywane dla każdego surowca osobno. Takie podejście zapewnia transparentność.

Można śledzić drogę surowców – od momentu ich wytworzenia przez transport aż do przekazania zakładowi recyklingu czy utylizacji. Ewidencja odpadów służy zarówno interesom przedsiębiorstwa, jak i całemu społeczeństwu, które ostatecznie korzysta z czystszego środowiska naturalnego.


Podobne wpisy

Dodaj komentarz