Szykują się zmiany w Ramowej Dyrektywie Odpadowej

Ramowa Dyrektywa Odpadowa z 2008 roku określa podstawowe założenia i definicje związane z gospodarką odpadami w UE. Wyjaśnia kiedy odpad traci status odpadu i staje się surowcem, wykorzystanym w procesie recyklingu. Precyzuje również kilka elementarnych zasad gospodarki odpadami, w tym przede wszystkim by odbywała się w warunkach niezagrażających zdrowiu i życiu ludzkiemu oraz bez szkody dla środowiska. W tym roku zakończy się proces, mający na celu wprowadzenie ważnych zmian we wspomnianym dokumencie. Czego będą dotyczyły?

Na podstawie Dyrektywy 2008/98/EC, zwanej Ramową Dyrektywą Odpadową, państwa członkowskie UE miały podejmować działania, zmierzające do zmniejszenia ilości generowanych odpadów. W miarę upływu lat wprowadzano w niej drobne zmiany, będące odpowiedzią na to, co dzieje się na świecie. Nie inaczej będzie i tym razem.

Metoda małych kroków

W grudniu ubiegłego roku delegacje z krajów członkowskich UE spotkały się tuż przed świętami z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego pod prezydencją Estonii i zaakceptowały propozycję zmian w RDO. Zmiany te stanowią część pakietu Gospodarki Cyrkularnej UE.

Następnym etapem było zapewnienie poparcia ambasadorów UE, co udało się osiągnąć w miniony piątek, tj 23 lutego. Teraz proponowane zmiany trafią pod głosowanie do Parlamentu Europejskiego, następnie do Rady Unii Europejskiej w celu formalnej ratyfikacji. Przewiduje się, że nastąpi ona w czerwcu. Zatwierdzone zmiany wejdą w życie 20 dni po ich publikacji w Dzienniku Urzędowym UE.

Zmiany na lepsze

Pakiet odpadowy przyczyni się do tego, że więcej odpadów poddawanych będzie recyklingowi i stanie się ważnym krokiem do stworzenia gospodarki cyrkularnej. Zmodernizuje również gospodarkę odpadami i zmotywuje do ponownego wykorzystania cennych surowców, zawartych w odpadach – przekonywali przedstawiciele Rady Unii Europejskiej.

Nowe zasady określają cele recyklingu odpadów komunalnych przy jednoczesnym zmniejszeniu ich ilości na wysypiskach w określonych terminach. Zwiększają one również udział odpadów opakowaniowych, które poddawane będą recyklingowi.

Zasady nie tylko dla zasady

Zmiany w Ramowej Dyrektywie Odpadowej zakładają, że do 1 stycznia 2025 roku wszystkie kraje członkowskie UE będą musiały ustanowić osobne punkty zbiórki tekstyliów i odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych. „W dodatku do końca grudnia 2023 roku powinny wprowadzić rozwiązania, zmierzające do tego, że bio-odpady będą zbierane osobno albo przetwarzane u źródła (np. w domowych kompostownikach)”.

Ustanawia się również poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych w celu zmotywowania do korzystania z opakowań, nadających się do ponownego przetworzenia i wykorzystania.

Rada UE chce również, by producenci wspomnianych opakowań ponosili odpowiedzialność za odpady, jakie powstają w ich procesie produkcyjnym. Na ten cel będą musieli płacić określone kwoty.

Wyraźnie zaznaczono także, iż kraje unijne powinny dołożyć wszelkich starań, by od 2030 roku żaden odpad, nadający się do ponownego przetworzenia, nie trafiał na wysypisko. Wyjątek mogą stanowić odpady, dla których składowanie jest najlepszym rozwiązaniem i najmniej szkodzi środowisku.

Przyjęto również zapis, na mocy którego kraje członkowskie zobowiązują się, że do 2035 roku zmniejszą do 10% ilość generowanych odpadów komunalnych, jakie będą składowane na wysypiskach.

Źródło: www.theguardian.comOprac. na podstawie art. autorstwa Steve’a Emintona dla www.letsrecycle.com

Podobne wpisy

Dodaj komentarz